İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİNİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Zafer ADIGÜZEL

Supervisor: MUSTAFA KARADAĞ

Abstract:

Bu çalışmada ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlerininin iş tatmin düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma karşılaştırma türü tarama modelinde bir çalışmadır.İstanbul ilinde çalışan 204 Fen ve Teknoloji öğretmeninin kişisel özellikleri ve iş tatmin düzeyleri belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Minnesota İş Tatmin Ölçeği (MSQ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş, medeni hal, çocuk sahibi olma durumu, çocuk sayısı, hizmet süresi, çalıştığı okul sayısı, idari görev yapma durumu, mezuniyet lisans alanı, öğretmenlik dışı gelir getiren bir işle uğraşma durumu, yapılan ek iş türü, ek gelir durumu, değişkeni için iş tatmini ve alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fen ve Teknoloji dışında farklı derslere girme durumu, çalıştığı okulun statüsü ve türü, otomobil sahibi olma, oturduğu eve kira verme, ailesinde başka öğretmen olma, hizmet içi eğitim alma, lisansüstü eğim durumu ve başkalarına Fen ve Teknoloji öğretmenliği tavsiye etme değişkeni ile iş tatmini genel, iç kaynaklı tatmin ve dış kaynaklı tatmin puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.