Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Old Turkish Tradition in the Ottoman State: Dish Plunder

MILLI FOLKLOR, no.125, pp.150-162, 2020 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Devleti’xxnde Elçi Mübadelesi

History Studies, vol.12, no.1, pp.87-102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

H. 25 Şaban 1189 / M. 21 Ekim1775 Tarihli Mihmandar Masraf Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

Journal of Analytic Divinity, vol.3, no.2, pp.25-43, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mustafa Paşa’xxnın H. 1149 / M. 1736 Tarihli İran Elçiliği Levazımatı

Turkish Studies Historical Analysis, vol.14, no.4, pp.767-784, 2019 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Diplomasisinde Mihmandar Geleneği

Gazi Akademik Bakış, vol.13, no.25, pp.267-285, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Mihmandar Tradition in Ottoman Diplomacy

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.13, no.25, pp.267-285, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi BodurHüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, pp.1289-1296, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

H. 25 Şaban 1189 / M. 21 Ekim 1775 Tarihli Mihmandar Masraf Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS V), Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019

Osmanlı Elçi Maiyetleri (XVIII. Yüzyıl Örneği)

7. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, pp.108-109

Safranbolu İzzet Mehmed Paşa Vakfı’na Ait Hicri 1224 (Miladi 1809 - 1810) Tarihli Muhasebe Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve ÇevresindeDini, İlmi ve Kültürel Hayat, Karabük, Turkey, 11 - 12 October 2019

Osmanlı Devleti’nde Özbek Elçilerinin Ağırlanışı ve Huzura Kabulleri

3. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018

Gazi Hüsrev Bey’xxin Saraybosna’xxdaki Vakıf Eserlerine Ait Hicri 1277 ve 1291 (Miladi 1861 ve 1875) Tarihli Tamirat Muhasebe Defterleri

5. International Congress Islamic Civilisation in The Balkans, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 21 - 23 May 2015, pp.321-329

Hasırcızâde Mustafa Fehim Efendi’nin Risâle-i fî Ta’rif-i Kaza-i Ayntâb Adlı Eserine Göre Ayntâb Ekonomisi

Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2017

Karşılıklı Diplomasi Öncesi Osmanlı Elçi Kabulleri İle Roma ve Bizans Elçi Kabullerine Dair Bir Değerlendirme

2nd International Conference On Studies In TurkologyICOSTURK’2017, 11 - 13 August 2017

Taşlıcalı (Pljevlja) Hüseyin Paşa ve Taşlıca’daki Vakıfları

First Mediterranean International Conference on Social Sciences, 19 - 22 May 2017

Books & Book Chapters

OSMANLI KÜLTÜRÜNDE MEVLİD-İ ŞERİF GELENEĞİ

in: FÂRÂBİ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-II, Yunus Emre TANSÜ, Editor, İksad Publishing House, Gaziantep, pp.139-178, 2020

AYNTAB’DA YENİÇERİ EŞKIYALIĞI VE YENİÇERİ OCAĞI’NIN KALDIRILIŞININ ŞEHİRDEKİ YANSIMALARI

in: ”TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR” PROF. DR. HALE ŞIVGIN’A ARMAĞAN, Nejla GÜNAY, Necdet HAYTA, Mustafa CAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.333-360, 2020

KLASİK DÖNEM OSMANLI TOPLUM YAPISI

in: OSMANLI TOPLUM YAPISI ve MİLLET SİSTEMİ, Nejla GÜNAY, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-49, 2020

OSMANLI KÜLTÜRÜNDE TÜTSÜ

in: TARİH ARAŞTIRMALARI II, Aydın EFE, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.75-95, 2020

HİCRİ 1275 - 1278 (MİLADİ 1858 - 1862) TARİHLİ MOSTAR VAKIFLARIMUHASEBE DEFTERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

in: “TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR” PROF. DR. NURİ YAVUZ’AARMAĞAN, NECDET HAYTA BAHATTİN DEMİRTAŞ MUSTAFA CAN, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.628-651, 2019

OSMANLI DEVLETİ’NDE ÖZBEK (BUHARA) ELÇİLERİNİN AĞIRLANIŞI VE HUZURA KABULLERİ

in: YİTİK HAFIZANIN PEŞİNDE BUHARA KONUŞMALARI, MEHMET DURSUN ERDEM NECİP FAZIL KURT ÖZCAN GÜNGÖR, Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.219-245, 2019

ELÇİ KARA MEHMED PAŞA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN OSMANLI DİPLOMASİTEŞRİFATINA DAİR BİR ANALİZ

in: “TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR” PROF. DR. NURİ YAVUZ’A ARMAĞAN, NECDET HAYTA, BAHATTİN DEMİRTAŞ MUSTAFA CAN, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.241-264, 2019