D-Galaktoz ile indüklenmiş yaşlanma modelinde gelişen fibrozis mekanizmasına SIRT2 inhibisyonun etkisi


Akbulut K. G. (Yürütücü) , Akarca Dizakar S. Ö. , Keskin Aktan A., Bahar A. N. , Sonugür F. G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2020 - 2022

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2020
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2022

Proje Özeti

Yaşlanma sürecinde fibrozis ve kronik böbrek hastalıkları (KBH) riski artmaktadır. Transplantasyon için sağlıklı donorlerde, 30’lu yaşlarda %2,7 olan fibrozis oranı 50 yaş üstü %58‘lere ulaşmaktadır. D-Galaktoz verilerek yapılan yaşlanma modelinde 3 aylık sıçanların fizyolojik ve patolojik olarak 16-24 aylık sıçanlara benzediği gösterilmiştir. Karaciğer ve böbrek fibrozisinde SIRT2 nin arttığı, SIRT2 inhibisyonunun nörodejeneratif hastalıklarda koruyucu olduğu bildirilmiştir. Biz de, SIRT2’nin beyin ve kolon dokusunda yaşlanma ile arttığı ve SIRT2 inhibisyonu ile hem SIRT2 düzeyinin hem de apoptoz ve oksidatif stresin azaldığını gösterdik. Klotho, en çok böbrekte yapılan yaşlanma ile azalan ve fibrozis mekanizmasında rol oynayan Wnt-β katenin yolağı antagonisti bir proteindir. Çalışmamızda Dgalaktoz ile indüklenmiş yaşlanma modelinde KBH’na yol açan böbrek fibrozis mekanizmasında, SIRT2, TGF- β, klotho, β katenin ve apoptoz arasındaki ilişkiyi aydınlatmayı amaçlıyoruz. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere bu projede, 1- D-Galaktoza bağlı yaşlanma modelinde böbrek dokusunda izlenen biyokimyasal (üre, kreatin), histolojik ( Glomerul çapı ve bazal membran kalınlığı), fibrotik değişiklikler (kollajen lif yüzdesi) ve Fibronektin, β -katenin, SIRT-2 ve Klotho immünhisokimyasal analiz ile belirlenmesi 2- Yaşlanma modelinde böbrek SIRT2 düzeyi western blot, klotho düzeyi ELISA ile TGF β, βkatenin genlerinin ifade düzeyi gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu ile ve apoptoz aktivitesi TUNEL ile belirlenecek ve bu parametrelerin SIRT2 ile ilişkisinin kurulması, 3- SIRT2 inhibisyonunun böbrek dokusunda, biyokimyasal ve histolojik parametreler ,apoptoz, TGF β, β katenin , klotho ve SIRT2 aktiviteleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar yaşlanma sürecinde insidansı belirgin olarak artan KBH’ nin engellenmesi ve önlenmesinde yeni hedefler tanımlanmasını da sağlayabilecektir.