Hemşirelik becerilerinin öğretimine teknolojinin entegrasyonu


Creative Commons License

Göçmen Baykara Z. (Executive), Çalışkan N., Karadağ A.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Bu proje, Tübitak 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenerek yürütülmüştür.

Proje, teknoloji kullanımının hemşirelik öğrencilerinin temel hemşirelik becerilerini öğrenmelerine etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü deneysel tasarımda gerçekleştirilmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Hemşirelik Esasları Dersi kapsamında yapılmış, 205 (deney=103) ve kontrol=102) öğrenci ile tamamlanmıştır.

Proje sonucunda deney grubu öğrencilerinin bilgi testi puan medyanları ve OSCE puanları (1 ünite hariç) kontrol grubundakilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğu beceri videoları ile çalışmanın öğrenmeyi kolaylaştırdığını, öğrenme motivasyonunlarını artırdığını, klinik uygulamaya hazırlanmayı kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak hemşirelikte beceri öğretiminde farklı teknolojilerin (Web erişimli videolar, resimli kontrol listeleri) birlikte kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir.