Türkiye'deki Standart Altı Binalar İçin Hızlı Deprem Risk Değerlendirmesi Ve Deprem Sonrası Afet Yönetimi Çerçevesi


Creative Commons License

İlki A.(Executive), Yazgan U., Demir C., Pakdamar F., Fahjan Y.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: October 2020

Project Abstract

Proje kapsamında projenin Türkiye ortakları tarafından Marmara Bölgesi’nde yer alan yapı stokunun sınıflandırılması için sahadan veri toplanması, yapı stokunun sadece kat sayısı ve yapım yılı gibi genel gözleme dayanan yöntemler yerine daha güvenilir ve bilimsel metodlara dayanan verilerle sınıflandırılması, belli bina sınıfları için bu binalara has bazı yetersizliklerin (düşük dayanımlı beton kullanımı, donatı sıyrılması ve bindirme boyu yetersizlikleri, boyuna donatı burkulması gibi) dikkate alındığı yapısal modeller ile kırılganlık ilişkilerinin türetilmesi, bu ilişkilerin Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından geliştirilen AFAD-RED hızlı değerlendirme aracına entegre edilmesi, sismik risk azaltımı için uygulanabilecek bazı yapısal güçlendirme yöntemlerinin kırılganlığa etkisinin araştırılması, bu yöntemlerden bazılarının tam ölçekli kolon numunelerde çevrimsel yüklemeler altında gerçeklenmesi ve AFAD-RED hızlı değerlendirme aracı ile senaryo simülasyonları elde edilmesi işleri yapılmıştır. Projenin Birleşik Krallık tarafı ortakları tarafından Marmara Bölgesi için Monte-Carlo yöntemine dayanan Olasılıksal Deprem Tehlike Analizi yöntemi ile (Musson, 2000) Marmara bölgesi için deprem tehlike analizleri yapılması, Marmara Bölgesi’nde toprak kaymaları ve zemin sıvılaşmalarını içeren ikincil sismik tehlike haritalarının oluşturulması, optimal risk azaltım stratejilerinin belirlenmesi, deprem bilgi işleme ve analiz merkezi kurulması, deprem sonrası afet yönetimi için mobil uygulama geliştirilmesi, deprem sonrası afet yönetiminin The University of Sheffield tarafından geliştirilmiş olan ERA (Earthquake Risk Assessment) çerçevesi ile entegre edilmesi işleri proje kapsamında yürütülmüştür.