ROMATOİD ARTRİTTE PLANTAR MASAJ UYGULAMASININ VE DOKULU TABANLIK KULLANIMININ DİNAMİK DENGE VE AYAK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN ÇALIŞMA


Pala G. G., Bayram S., Tufan A., Oskay D.

6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 March 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Romatoid artritte (RA) ayak etkilenimi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Deformiteler ve artrit nedeniyle oluşan ağrı, ayak tabanı basınç dağılımını değiştirir. Ayrıca yüksek oranlarda görülebilen periferal nöropati nedeniyle ağrı, duyu-motor ve çeşitli derecelerde fonksiyon kaybı ile karşılaşılır. Bu problemlere sekonder oluşan adaptif değişiklikler sonucunda denge problemleri ile karşılaşılabilmektedir. Denge problemlerinin tedavisinde plantar masajdan ve dokulu tabanlık kullanımından faydalanılabilmektedir. Bu yöntemlerin denge üzerindeki olumlu etkileri bilinmesine rağmen RA hastalarında kullanıldığı çalışmalara literatürde rastlanılmamıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı kısa süreli afferent girdi sağlayan plantar masaj ile uzun süreli afferent girdi sağlayan dokulu tabanlık kullanımının RA hastalarında denge, duyu ve ayak fonksiyonları üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. Yöntem: Dahil edilme kriterlerine uyan bireyler basit randomizasyon yöntemi ile gruplara ayrıldı. Çalışma grubunda bulunan bireylere (n=6) haftada 3 gün plantar masaj uygulandı ve katılımcılar ev içi/dışı aktivitelerinde dokulu tabanlık kullandılar. Kontrol grubunda bulunan bireylere (n=7) ise haftada 3 gün plantar masaj uygulandı. 6 haftalık tedavinin öncesinde ve sonrasında katılımcıların dinamik dengeleri, plantar duyuları ve ayak fonksiyonları değerlendirildi. Denge değerlendirilmesinde Biodex cihazı, ayak tabanı hafif dokunma-basınç değerlendirmesinde Semmes-Weinstein monofilament testi, ayak tabanı fonksiyonel duyu değerlendirmesinde iki nokta diskriminatörü ve ayak fonksiyonlarının değerlendirilmesinde Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ) kullanıldı. Bulgular: Dinamik denge sonuçlarında her iki grupta da klinik olarak gelişme görüldü fakat grup içi anlamlı fark bulunmadı. Sağ ayak topuk ve sol ayak 5. metatars başından yapılan iki nokta ayrımı sonuçlarında kontrol grubunda anlamlı fark bulundu (p<0.05). Hafif dokunma-basınç sonuçlarının her iki grupta da iyileştiği görüldü. AFİ sonuçlarında çalışma grubunda anlamlı fark vardı (p<0.05). Değerlendirilen parametrelerin hiçbirinde ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Tartışma ve Sonuç: Sonuçlarda olumlu gelişmeler görülmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmamasının, bu çalışmanın pilot çalışma olması nedeniyle halihazırda alınan kişi sayısının yetersiz olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Sonuç olarak kısa ve uzun süreli duyu girdisinin denge, plantar duyu ve ayak fonksiyonları üzerinde olumlu etkilere sahip olabileceği görülmektedir.