Examination of the Mother Attitudes of Children Who Have or Who Do Not Have Compliance Problems According to the Views of Mothers and Teachers


Creative Commons License

Yılmaz Ünal S., Deniz Ü.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi (TÜBAD), vol.1, no.1, pp.50-63, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi (TÜBAD)
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Root Indexing, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.50-63
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

In the study, which was made based on opinions of mothers and teachers, it was aimed to examine the mother attitudes of the pre-school children with and without compliance problems, whether the mother attitudes differ by gender, age, number of siblings, birth order, pre-school education period, and education levels of mother and father. The study group was selected with convenience sampling method. Children with and without compliance problems were individually identified and included in the study. The "Parental Attitude Scale (PAS)", the "Demographic In-formation Collection Form" developed by the researcher, and the "Compliance Problem Determination Form" were used to collect data in the study. Frequency and percentage analyses were performed to determine demographic characteristics of the children included in the study. The Cronbach Alpha internal consistency coefficients of the items determined for each factor and for the overall scale for the reliability of the Parental Attitude Scale were examined. Whether the scores of the children from parental attitude scale were different according to the variables were tested by T Test and ANOVA. According to opinions of mothers and teachers, 23.8% of the children have compliance problems. 54.7% of the children with compliance problems are males. The most common compliance problems were found as stubbornness, jealousy and introversion.

Anne ve öğretmen görüşlerine göre uyum sorunu olan ve olmayan okul öncesi dönem çocuklarının anne tutumlarını incelemek amacıyla yapılan çalışmada anne tutumlarının çocukların cinsiyetine, yaşına, kardeş sayısını, doğum sırasına, okul öncesi eğitime devam etme sürelerine, anne öğrenim ve baba öğrenim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Çalışma grubu, kolay ulaşabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Uyum sorunu olan ve olmayan çocuklar ayrı ayrı belirlenerek çalışmaya alınmıştır. Çalışmada verilerin toplanması amacı ile “Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)”, araştırmacı tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Toplama Formu” ve “Uyum Sorununu Belirleme Formu” kullanılmıştır. Çalışmaya alınan çocukların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Ebeveyn Tutum Ölçeğinin güvenirliği için her bir faktöre ilişkin ve ölçeğin geneline ilişkin olarak belirlenen maddelerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Çocukların Ebeveyn Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların değişkenlere göre farklılık yaratıp yaratmadığı T Testi ve ANOVA ile sınanmıştır. Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların %23,8’inde uyum sorunu bulunmaktadır. Uyum sorunu olan çocukların %54,7’si erkektir. En yaygın görülen uyum sorunları inatçılık, kıskançlık ve içe kapanıklık olarak belirlenmiştir.