Gebelik Döneminde Yüksek Miktarda Folik Asite Maruziyetin Annelerde Glukoz İntoleransi Ve Yavru Ratlarda İnsülin Direnci Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi


Karaçil Ermumcu M. Ş. , Acar Tek N.

X. beslenme ve diyetetik kongresi, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2021, pp.77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77

Abstract

 Amaç: Bu çalışma maternal dönemde yüksek miktarda folik asite maruziyetin gebe ratlarda bozulmuş glukoz toleransı ve yavru ratlarda insulin direnci gelişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Materyal ve yöntem: Wistar türü dişi ratların (n:18) gebe kalmaları sağlanmış ve randomize şekilde kontrol, deney 1 ve deney 2 olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Gebelik döneminde her gruba folik asit içerikleri farklı üç ayrı beslenme protokolü (kontrol grubu: 2 mg/kg folik asit, deney 1 grubu: 5 mg/kg folik asit, deney 2 grubu: 40 mg/kg folik asit) uygulanmıştır. Laktasyon döneminde tüm annelerin aynı folik asit içeriğine sahip yemle (2 mg/kg folik asit) beslenmeleri sağlanmıştır. Gebeliğin 16. gününde gebelere oral glukoz tolerans testi uygulanmıştır. Laktasyon dönemi sonrasında 18 dişi ve 18 erkek olmak üzere toplamda 36 yavrunun vücut ağırlığı ve yem tüketimi takibi yapılmıştır. Annelere laktasyon sonunda, yavruların yarısına (n:18) yedinci haftanın sonunda diğer yarısına (n:18) ise on ikinci haftanın sonunda ötenazi işlemi uygulanmıştır. Anne ve yavru ratların serum folik asit, homosistein, B12 vitamini, insülin, glukoz, IL-6, TNF-α, HbA1c ve adiponektin düzeylerine bakılmıştır. Yavru ratlarda insülin direncini değerlendirmek için HOMA-IR, obezite durumunun değerlendirmesi için lee indeksi hesaplanmıştır. Bulgular: Gebelik döneminde anne ratlara uygulanan OGTT sonuçları değerlendirildiğinde; deney 2 grubunun başlangıç, 60. dakika, 90. Dakika ve 120. dakikadaki kan glukoz değerleri diğer gruplardan daha yüksek olduğu ve kontrol grubuyla arasındaki fark istatiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Anne ratların HbA1c düzeyi deney 2 grubunda en yüksek değere sahiptir ve kontrol grubuyla arasındaki fark istatiksel açıdan önemlidir (p<0,05). Deney 2 grubu yavru ratların ortalama doğum ağırlığının en fazladır ve kontrol grubuyla arasındaki fark istatiksel açıdan önemlidir (p<0,05). Kontrol ve deney grubu annelerin yavru ratlarının yedi ve on ikinci haftanın sonundaki lee indeks değerleri benzer bulunmuştur (p>0,05). Kontrol ve deney 2 grubu annelerin yedi haftalık ve on iki haftalık yavrularının HOMA-IR değeri benzer olup deney 1 grubu annelerin yavrularından daha yüksektir (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmayla gebelik döneminde yüksek miktarda folik asite maruziyetin gebelerde glukoz intoleransına ve yavrularında ise insülin direnci gelişimine etkileri saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Gebe, folik asit, glukoz intoleransı, insülin direnci