OVER KANSERİNDE NADİR GÖRÜLEN AKSİLLER LENF NODU METASTAZI - OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Cömert S. B., Yeşilçimen M. A., Avdan Aslan A., Gültekin S.

43. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 06 November 2022, pp.661

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.661
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Over kanseri, kadınlarda görülen kanserlerde %3.4 insidans ve %4.7 mortalite oranına sahip olan önemli bir global sağlık sorunudur [1]. En yaygın tipi yüksek dereceli seröz karsinom olup çoğu hasta ileri evrede (FIGO II-IV) tanı almaktadır [2]. Over kanseri en sık intraperitoneal yolla Douglas poşu, parakolik alanlar, karaciğer, dalak, omentum ve mezenter gibi lokalizasyonlara

yayılmakta olup ekstraperitoneal metastaz nadir görülmektedir [3]. Metastatik aksiller lenf nodu kadınlarda en sık meme kanserine bağlı
gelişmekle birlikte over kanseri kaynaklı aksiller lenf nodu metastazı literatürde nadir de olsa bildirilmiştir [3,4,7]. Bununla birlikte literatürde metastatik aksiller lenf nodu ile prezente olan over kanseri olguları da mevcuttur [5]. Bu raporda seröz over kanseri tanısı aldıktan sonra aksiller lenf nodu metastazı saptanan olgunun görüntüleme bulguları ile sunulması amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: Batın sol alt kadranda şişlik şikayetiyle kadın doğum polikliniğine başvuran 38 yaşında kadın hastanın fizik muayenesinde ele gelen kitle saptanması ile çekilen alt abdomen MRG’de orta hatta uterus ve serviks posterior komşuluğunda, superiorda L4 vertebra düzeyine kadar uzanan, solid ve kistik komponent barındıran, solid komponentinde heterojen kontrast tutulumu ve patolojik difüzyon kısıtlaması izlenen kitle lezyonu izlenmiştir (Resim 1). Radyolojik olarak over kaynaklı malignite lehine değerlendirilmiş ve histopatolojik olarak yüksek dereceli seröz over kanseri tanısı almıştır. Cerrahi sonrası sol aksillada şişlik şikayeti gelişen hasta meme kanseri şüphesiyle mamografi ünitesine yönlendirilmiştir. Hastanınmamografisi normal olarak değerlendirilmiş olup bilateral meme USG incelemesinde her iki memede şüpheli lezyon saptanmamıştır. Hastanın aksiller US incelemesinde sol aksillada 22x22 mm boyutlarında, yuvarlak şekilli, hilusu güçlükle seçilen, korteksi diffüz kalınlaşmış, renkli Doppler USG’de hiler ve periferal vaskülarizasyon gösteren şüpheli lenf nodu saptanmıştır (Resim 2). Bunun üzerine bölümümüzde şüpheli lenf noduna US eşliğinde kor biyopsi işlemi yapılmış ve patoloji sonucu seröz over karsinom metastazı içeren lenf nodu olarak raporlanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Over kanseri sıklıkla intraperitoneal yolla ve lokal infiltrasyonla yayılmakta olup lenf nodu metastazı daha az
sıklıkla saptanmaktadır. Ancak ileri evrelerde lenfatik ve hematojen yolla yayılımı da bildirilmiştir. En sık lenfatik metastaz bölgeleri paraaortik, mediastinal ve pelvik lenf nodlarıdır [6]. Over kanserine bağlı meme tutulumu olmadan görülen izole aksiller lenf nodu metastazı çok nadir olup literatürde az sayıda vakada bildirilmiştir [7]. Metastatik aksiller lenf nodlarının meme kanseri dışında en sık sebepleri arasında lenfoma, malign melanom, akciğer ve mide kanseri yer almaktadır [8]. Sonuç olarak aksiller lenf nodu metastazı en sık meme kanserine bağlı görülmekle birlikte meme kanseri dışı malignitelerden de kaynaklanabilmektedir. Over kanseri tanısı olan hastalarda aksiller lenf nodlarının da potansiyel metastaz odağı olabileceği akılda tutulmalıdır.