Investigation of Secondary School Students' Perceptions Regarding the Concept of Culture


Creative Commons License

Akbaba B., Kılcan B., Gürgür M.

International Symposium on Social Studies Education VII, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.244-255

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.244-255
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

In this research; it is aimed to determine how the fifth, sixth and seventh grade students perceived the concept of culture in fifth, sixth and seventh grade Social Studies Course Teaching Programs. In the direction of this purpose, metaphors which were developed on there lated concept, pictures/ caricatures that were drawn by students have been examined. In therese archactualised in qualitative research design, data collection and contentanalys is were used by the ways of metaphors. Study group of this research, the study group that was determined by using an easily accessible sample from the objective sample types, consists of total of 171 students including 78 fifth grade students, 52 sixth grade students, 41 seventh grade students from the public school in these condperiod of 2016-2017 academic year. The study group was given written forms “Culture is like…………………. , because…………………..” and the students were asked to fill in the blanks in these written forms. These written forms filled by students constitutes basic data source of this research. Content analysis was used to analyze and interprete the data acquired from the participant. Total 20 metaphors were obtained in the conclusion of this analysis. 20 metaphors were gathered in total of 4 different categories. “Culture is like a museum. Becausewelearnsomething in themuseum as well. That’s why culture is like a museum.” This answer and five other answers similar to this answer were gathered in the category of “ providin ginformation”. “Culture is like a human. Because humans are different in our cultures as well.” This answer and four other answer ssimilar to this answer were gathered in the category of “containing the differences within.” Culture is like civilization. Because the civilization and the culture are nonphysical.” This answer and three other answers similar to this answer were gathered in the category of “ abstruse”. “Culture is like tradition. Because both of the mare something that used to be.” This answer and three other answers similar to this answer were gathered in the category of “ progressingcontinutiy.”

Bu araştırmada, 5, 6 ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında yer alan kültür kavramının 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin ilgili kavrama ilişkin geliştirdikleri metaforlar, çizdikleri resim/karikatürler incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiş olan araştırmada mecazlar yoluyla veri toplama ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçsal örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılarak belirlenen, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2.döneminde bir devlet okulunun 5.sınıf düzeyinden 78, 6.sınıf düzeyinden 52 , 7.sınıf düzeyinden 41 olmak üzere toplam 171 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ‘’Kültür……………gibidir, çünkü………’’ şeklinde yazılı olan formlar verilmiş ve öğrencilerden bu formlardaki boşlukları doldurmaları istenmiştir. Öğrenciler tarafından doldurulan bu formlar araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda toplam 20 adet metafor elde edilmiştir. 20 metafor toplam 4 ayrı kategoride toplanmıştır. ‘’Kültür müze gibidir. Çünkü müzede de bir şeyler öğreniriz. Kültür de o yüzden müze gibidir.’’ cevabı ve bu cevaba benzer beş cevap daha ‘’bilgi sağlayan’’ kategorisinde toplanmıştır. ‘’Kültürler insan gibidir. Çünkü insanlar da farklıdır, kültürlerimizde.’’ cevabı ve bu cevaba benzer dört cevap daha ‘’farklılıkları bünyesinde barındıran’’ kategorisinde toplanmıştır. ‘’Kültür medeniyet gibidir. Çünkü medeniyet de kültür de soyuttur.’’ cevabı ve bu cevaba benzer üç cevap daha ‘’anlaşılması zor olan’’ kategorisindetoplanmıştır. ‘’Kültür gelenek gibidir. Çünkü ikisi de eskiden gelen bir şeydir.’’ Cevabı ve bu cevaba benzer üç cevap daha ‘’sürekliliği devam eden’’ kategorisinde toplanmıştır.