COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DUYGU DURUMUNUN ORTOREKSİYA NERVOZA İLE İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Koçak T. , Tek N. , Atabilen B. , Akbulut G.

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.263-272

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.263-272

Abstract

Öz: COVID-19 salgını 2020 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkması ve sadece 3 ay sonra virüsün hızla yayılmasının ardından küresel bir salgın olarak sınıflandırmıştır.  COVID-19 döneminde uygulanan karantinalar,  ekonomik gelirin bozulması ve gelecek hakkındaki belirsiz durum fiziksel inaktivite, duygu durumu değişiklikleri, yaşam tarzı ve yeme bozukluklarının değişimine etki etmiştir. Bu çalışmada, bireylerin Covid-19 pandemi döneminde bireylerin pandemi döneminde duygu durumu ve yaşam tarzının ortoreksiya nervoza ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metot: Araştırma verileri Mart 2021- Eylül 2021 tarihleri arasında 18 yaş üstü bireylere uygulanan online anket formu ile toplanmıştır. Anket formu demografik bilgiler, sağlık bilgileri, antropometrik ölçümler ve  duygu durumunu değerlendirmeye yönelik Koronavirüs 19 fobisi ölçeği (CP19-S) ve Koronavirüs anksiyete ölçeği (CAS)’ ve Ortoreksiya nervoza durumunu değerlendirmede kullanılan ORTO- 15 ölçeği’nden oluşmaktadır. Bulgular: Araştırmamıza 18-70 yaş 3264 birey katılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin büyük çoğunluğunu (%69.8) kadın bireyler oluşturmaktadır. Kadın bireylerde  uyku kalitesi ve CP-19 S ölçeğinden alınan puan ortalaması (50.4±10.63) erkek bireylere göre (46.9±9.94) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Araştırmamızda bireylerin fobi durumları cinsiyetler arasında pozitif anlamlı ilişki göstermiştir (p<0.001). Koronavirüs anksiyete ölçeğine göre bireylerin %96.6’ü normal olarak sınıflandırılmıştır(p>0.05). Orto 15 ölçeği sınıflamasına göre popülasyonun çoğunluğu erkek bireylerin  %91.0’ı; kadın bireylerin ise %90.0’ı ortorektik olarak sınıflandırılmıştır (p>0.05). Sonuç: COVID-19  pandemisi  bireylerin duygu durumu, yaşam tarzı ve  beslenme alışkanlıklarının değişimine neden olabilir. Bu çalışma Türk popülasyonunda bu faktörleri birlikte değerlendiren ilk çalışmadır. Uzun vadede COVID-19 ile ilgili komplikasyonların halk sağlığı üzerinde olumsuz etki edebileceği tarafımızca düşünülmektedir. Gelecekte hükümetlerin yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve duygu durumu yönetimine yönelik halk sağlığını geliştirici politikalar geliştirmesini önermekteyiz.