Uzaktan eğitim sürecinde biyoçeşitlik argümantasyon etkinliklerinin etkililiğinin incelenmesi


Creative Commons License

Karakaya F., Üçüncü G., Elvan A. İ., Selçuk E., Yılmaz M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.511-546, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, biyoçeşitlilik ve insan-çevre etkileşimi konularına ilişkin geliştirilen argümantasyon etkinliklerinde öğrencilerin argüman düzeyleri ile bu konuya yönelik geliştirilmiş beceri temelli başarı testi maddelerinin doğru yanıtlanması arasındaki ilişki yönü ve düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada derinlemesine bir inceleme yapabilmek için farklı becerileri ele alan etkinlikler geliştirilmiş ve her birinin ayrı ayrı beceri temelli test puanları üzerine etkisinin olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında beşinci sınıfta öğrenim gören ve uzaktan eğitime devam eden 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak beceri temelli test ve argümantasyon etkinliklerinde yer alan yapılandırılmış sorular kullanılmıştır. Argümantasyon etkinliklerindeki yanıtlar Türkçe Argümantasyon Değerlendirme Modeli Ölçeği kullanılarak puanlanmıştır. Araştırma sonucunda, argümantasyon etkinliklerinden aldıkları puanlar ile beceri temelli soruların doğru yanıtlanması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca argümantasyon etkinliklerinin toplam puanları ve her etkinlikten elde edilen puanlar ayrı ayrı incelendiğinde, beceri temelli test başarısı üzerine anlamlı bir farklılık oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, biyoçeşitlilik konusu gibi verilere dayalı tartışma çalışmaları gerektiren bir alanda argümantasyon etkinliklerinin öğrencilerin çıkarımda bulunma, akıl yürütme, bilimsel verileri değerlendirme becerileri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.