Evaluation of Professional Football Clubs' Academies By Coaches


Biçer T. B. , Eraslan A. , Çolakoğlu T.

Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

Club-trained players are a much more affordable and effective way to create a budget than transferring an outside player. The aim of this research is to evaluate of professional football clubs’ academies by coaches. In this study, in which the phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used, the participants were determined by criterion sampling from the purposeful sampling method. In this quantitative research phenomenology design was used. Participants were determined by non-random sampling techniques: criterion sampling. The sample group of the study consisted of eight coaches who worked in professional clubs’ academies in Ankara for at least five years. Face-to-face interviews were conducted with the participants and a semi-structured interview form prepared by the researcher was used. The obtained data were analyzed by content analysis. The answers of the coaches regarding the football academy policies were gathered in three categories as “general opinions”, “reasons for failure” and “recommendations”. Accordingly, it was stated that the coaches had more negative opinions, the most important reason for the failure of the plans to be implemented was the most emphasized recommendation, and that the players should stay in the first team for a longer time. Accordingly, it was stated that the coaches had more negative opinions, that the plans were not implemented was the most important reason for failure, and that the players spent longer time in the first team was the most emphasized suggestion. Answers of coaches on football academy budgets consist of three categories as “general opinions”, “budget items” and “recommendations”. Insufficient budget is seen as the most expressed factor in general opinions. The opinions of the coaches about the facilities consist of three categories as “general opinions”, “reasons for the lack of facilities” and “recommendations”. it has been stated that the number of football pitch in the facilities is generally insufficient. Opinions about the coaches working in the football academy and player agent are mostly negative. As a result, it is seen that professional club academies’ coaches find the academy policies insufficient, the necessary opportunities are not provided, the coaches are not qualified and they are against the player agent in the football academy for various reasons.

Kulüplerin altyapılarında oyuncular yetiştirmesi, dışarıdan bir oyuncuyu transfer etmekten çok daha uygun ve bütçe yaratmak için etkili bir yoldur. Bu araştırmanın amacı profesyonel futbol kulüpleri altyapılarının antrenörler açısından değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı bu araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yönteminden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu Ankara İlindeki profesyonel kulüp altyapılarında en az beş yıl görev alan sekiz antrenör oluşturmuştur. Katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılmış ve araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Antrenörlerin altyapı oyuncu yetiştirme politikalarıyla ilgili cevapları “genel görüşler”, “başarısız olma sebepleri” ve “öneriler” şeklinde üç kategoride toplanmıştır. Buna göre, antrenörlerin daha çok olumsuz görüşe sahip olduğu, yapılan planların uygulamaya geçmemesinin en önemli başarısız olma sebebi olduğu ve oyuncuların A takımda daha uzun süre almasının da en çok vurgulanan öneri olduğu ifade edilmiştir. Antrenörlerin altyapı bütçeleri ile ilgili görüşleri “genel görüşler”, “bütçe kalemleri” ve “öneriler” şeklinde üç kategoriden oluşmaktadır. Bütçenin yetersiz olması genel görüşlerde en çok ifade edilen unsur olarak görülmektedir. Antrenörlerin tesisler hakkındaki görüşlerinde “genel görüşler”, “tesis yetersizliğinin nedenleri” ve “ öneriler” şeklinde üç kategoriden oluşmaktadır. Buna göre, genel olarak tesislerde saha sayısının yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Altyapıda görev alan antrenörler ve oyuncu temsilcisi hakkındaki görüşlerine bakıldığında “olumlu” ve “olumsuz” olmak üzere iki kategori ortaya çıkmış olup, ifadelerin daha çok olumsuz olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, profesyonel kulüp altyapı politikalarının yetersiz olduğu, gerekli imkânların sağlanmadığı, antrenörlerin yeterince nitelikli olmadıkları ve altyapıda oyuncu temsilcilerine çeşitli nedenlerde karşı olunduğu görülmektedir.