INVESTIGATION OF BURNOUT LEVELS OF PHYSIOTHERAPISTS WORKING IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS IN TURKEY


Erturan S. , Başaran Z., Elbasan B.

Milli Eğitim Özel Eğitim Rehabilitasyon Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-30, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Milli Eğitim Özel Eğitim Rehabilitasyon Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-30

Abstract


Öz: Çalışmada, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan fizyoterapistlerin tü- kenmişlik düzeyleri ve bunu etkileyen demografik ve mesleki değişkenlerin belirlenmesi amaç- lanmıştır. Çalışma, Türkiye genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 362 fizyoterapistin elektronik ortamda oluşturulan anket sorularını cevaplamasıyla gerçekleştirilmiş- tir. Çalışmada demografik veri formu, Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların 232’si kadın (%64.1) ve 130’u erkektir (%35.9). Elde edi- len verilere göre katılımcı fizyoterapistlerin duygusal tükenme ortalamaları 28.55±8.11 ile yük- sek düzeyde, duyarsızlaşma ortalamaları 10.94±4.01 ile orta düzeyde, kişisel başarı ortalamaları 28.43±5.11 ile yüksek düzeyde bulunmuştur. Çalışma Yaşamı Kalite Ölçeği ortalamalarının ise, 60.24±12.60 olarak ortalama değerin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucuna göre; katılan fizyoterapistlerin yaş, medeni durum, sahip olduğu çocuk sayısı, meslekte aktif olarak geçirilen süre, mesleğe devam etme isteği, aldığı maaş miktarı ile duygusal tükenme ve duyarsız- laşma arasında negatif anlamlı korelasyon bulunmuştur.

Yaş, medeni durum, meslekte aktif olarak geçirilen süre, mesleğe devam etme isteği, al- dığı maaş miktarı ve mezuniyet sonrası eğitim sayısı ile kişisel başarı arasında pozitif anlamlı ko- relasyon gözlenmiştir. Fizyoterapistlerin çalışan ve taşrada görev yapıyor olmasının tükenmişlik düzeyini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Fizyoterapistlerin mesleğe uygunluk düzeyleri ile duygu- sal tükenme ve duyarsızlaşma arasında pozitif anlamlı korelasyon gözlenmiştir. Çalışma yaşamı kalite ölçeği ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında negatif anlamlı, kişisel başarı ara- sında ise pozitif anlamlı korelasyon rapor edilmiştir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda her anlamda verimli çalışabilmek adına fizyoterapistlerde tükenmişliğin engellenmesi veya azal- tılması için fizyoterapistlik meslek yasasında, çalışma şartlarında ve istihdam sayılarında düzen- lemeye gidilmesi gibi önlemlerin alınması önemlilik arz etmektedir.