Projects

Donör-akseptör sistemine sahip yeni boyar maddelerin sentezi, boya duyarlı güneş hücrelerinde (DSSC) kullanılabilirliğinin belirlenmesi ve fabrikasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Covid-19 un Tedavisi İçin Öncü İlaç Molekülleri Olarak N,N'-(4-X1-5-X2-1,2-Fenilene)Bis(2-(4-R-1h-1,2,3-Triazol-1-Il)Asetamid) Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Sars-Cov-2 ye Karşı Antiviral Özelliklerinin In Vitro Olarak Incelenmesi

TUBITAK Project, 2021 - 2023 Sustainable Development

Donör-Akseptör-pi-Donör (D-A-pi-D) Sistemine Sahip Floresan Disiyanometilenvinil-1,3-Dikumarin Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel, NLO ve Kemosensor Özelliklerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2020 - 2022

Kuvvetli Donör-Akseptör Gruplarina Sahip Azo/Monometin/Dimetin Ve Tiyazol Köprülerinden Geliştirilen Yeni Doğrusal Olmayan Optik (Non-Linear Optic-Nlo) Adayi Kromoforlarin Sentezi, Fotofiziksel Ve Nlo Özelliklerinin Incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Yeni Donör-π-Akseptör (D-π-A) Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel, Nlo, Termal Özelliklerinin Ve Anyon İlgilerinin Belirlenmesi

TUBITAK Project, 2021 - 2021

Yeni Donör- pi-Akseptör (D-pi-A) Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel, NLO, Termal Özelliklerinin Ve Anyon Ilgilerinin Belirlenmesi

Seferoğlu Z. (Executive)
TUBITAK Project, 2021 - 2021

Siyanür Anyonunun Yüksek Seçicilikte Belirlenmesi Üzerine Önerilen Mekanizmaların Deneysel Ve Teorik Olarak Açıklanmas

TUBITAK Project, 2021 - 2021

G4-DNA’yı kararlı kılan yeni nesil floresans ligandların sentezi, teorik çalışmaları, ligand-DNA etkileşim mekanizmalarının spektroskopik yöntemlerle açıklanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

Yeni (Bis)Triazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antimikrobiyal ve Antioksidan Özellikleri ile DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2019 - 2020

Kumarin-Tiyazol Temelli Yeni Hibrit Organik Moleküllerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitesinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

Yeni Fonksiyonel Boyarmaddelerin Fotofiziksel, NLO (Doğrusal Olmayan Optik) ve Kemosensör Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Yöntemlerle Araştırılması

TUBITAK Project, 2017 - 2019

Algılayıcı/Etiket Olarak Kullanılma Potansiyeline Sahip Akıllı Moleküller: Farklı Reseptörik Bölgelere Sahip Yeni Kumarin-Tiyofen Temelli Algılayıcıların Sentezi, Anyon Algılama Kapasitelerinin ve Tiyol Grubu İçeren Biyomoleküller ile Etkileşim Çalışmalarının Spektroskopik Yöntemlerle ve Teorik Hesaplamalarla Araştırılması

TUBITAK Project, 2015 - 2018

Trifenilamin Temelli Donor-Akseptör Grubuna Sahip, Mono-, Di- Ve Trivinil Köprüsü Içeren Yeni Fonksiyonel Boyarmaddelerin Ve Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik, Optik Ve Anyon Ilgisi Çalışmalarının Deneysel Ve Teorik Olarak Incelenmesi

TUBITAK Project, 2016 - 2017

Yeni Nesil Kanser Terapisi İçin Bir Yaklaşım G4 DNA yı Kararlı Kılan Floren Fluorenon Temelli Yeni Nesil Floresans Ligandların Sentezi Ligand DNA Etkileşim Mekanizmalarının ve Antitelomeraz Aktivitesinin Incelenmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2017 Sustainable Development

Yeni Bir Seri Kumarin Içeren Floresans Schiff Bazlarının ve Pd(II), Pt(II) Komplekslerinin Sentezi, Anyon/Katyon Kemosensörü Olarak Kullanılma Potansiyelleri ve Kanser Hücrelerine Karşı Antikanser Etkilerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2017 Sustainable Development

Tiyazol temelli yeni organik kromoforların sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2016

Yeni Bir Seri 2-(3- Kumarinil-Imidazo[1,2-a]Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2015

Kuvvetli Donör Ve Akseptör Grupları İçeren Yeni Sitiril Temelli Boyarmaddelerin Çeşitli Fotofiziksel Ve NLO Özelliklerinin Teorik Olarak Incelenmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2015

2-Amino-4-fenil-4-aril-hetarildiazenil-3-siyanotiyofen türevlerinin sentezi ve tautomerik özelliklerinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Kumarin Pirazol Pirazolon Triazin Halkası İçeren Floresans Hibrit Moleküllerin Sentezi Fotofiziksel Özellikleri ve Anyon Algılayıcısı Olarak Kullanılma Potansiyelinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2015

Pirazol/Pirazolon Temelli Yeni Floresans İnterkelatörlerin Sentezi, DNA/RNA İle Etkileşimlerinin Ve Yeni Nesil Anti-Kanser İlaci Olarak Kullanilma Potansiyelinin Araştirilmasi

TÜBİTAK - AB COST Project, 2011 - 2014 Sustainable Development

2-Amino-4-(fenil-4'-aril/hetarildiazenil)-3-siyanotiyofen türevlerinin sentezi ve tautomerik özelliklerinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi

SEFEROĞLU Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

Bazı yeni fenilazo indol boyarmaddelerinin tautomerik yapılarının teorik olarak incelenmesi

Seferoğlu N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

YENİ AZO VE AZOMETİN BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE TAUTOMERİK YAPILARININ ARAŞTIRLIMASI

SEFEROĞLU Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2012

Spin-3/2 Ising Modelin Çoklu Kritik Faz Diyagramları

SEFEROĞLU N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

Spin 3 2 Ising Modelin Çoklu Kritik Faz Diyagramları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

Spin 3 2 Ising Modelin Kritik davranışlarının Cellular Automaton İle İncelenmesi

Seferoğlu N. (Executive)
TUBITAK Project, 2009 - 2010

Nükleik Asitlerin Tayininde Kullanılabilecek Yeni Floresant Uçların Sentezlenmesi ve Etkileşimlerin Spektroflorimetrik Yöntemle İncelenmes

TUBITAK Project, 2007 - 2009

Heterosiklik Dispers Azo Boyar Maddelerin Yapılarının ve Absorbsiyon Spekrumlarının Kuramsal Olarak İncelenmesi

TUBITAK Project, 2006 - 2007