Advising Theses

Theoretıcal Investıgatıon Of Photophysıcal Propertıes And The Tautomerıc Structures Of New Organıc Molecules Based On The Coumarın-Pyrazolone

Postgraduate - 2019

The development of synthesis method for 3,5-diaryl/hetaryl-2,6-dicyanoanilines

Postgraduate - 2014

Serbest amino grubu içeren sitiril temelli bileşiklerin ve Schiff bazlarının sentezi, fotofiziksel, nlo ve termal özelliklerinin incelenmesi

Postgraduate - 2019

Synthesis of a new series 2-(coumarin-3-yl)imidazo[1,2-a]pyrimidine derivatives with conventional microwave irradiation (MWI) method and investigation of photophysical, acidochromic and thermal properties

Doctorate - 2017

Synthesis of new fluorescent coumarin-thiophene hybrid molecules and investigation of anion sensitive to various anions

Postgraduate - 2014

Trifenilamin temelli donör-π-akseptör-donör (D-π-A-D) sistemi içeren yeni fonksiyonel boyar maddelerin sentezi, fotofiziksel, nlo ve ısısal özelliklerinin araştırılması

Postgraduate - 2019

D-π-a-π-d sistemine sahip indol içeren fonksiyonel boyar maddelerin anyon duyarlılıklarının ve nlo özelliklerinin teorik olarak araştırılması

Postgraduate - 2020

Theoretıcal Investıgatıon Of The Structures Of A New Serıes Azo Dyes

Postgraduate - 2019

Kumarin içeren yüksek floresansa sahip 3,5-disübstitüe-2,6-disiyanoanilin türevlerinin mikrodalga ışıması tekniği (MDI) kullanarak tek basamakta sentezi, fotofiziksel ve termal özelliklerinin incelenmesi

Postgraduate - 2017

Yeni azometin bileşiklerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması

Postgraduate - 2010

3-amino-1-hetarilfloren/florenon ve türevlerinin sentezi, fotofiziksel özelliklerinin ve çift sarmal/G4-DNA'ya karşı etkileşim mekanizmalarının spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi

Postgraduate - 2019

D-π-A-π-D sistemini içeren yeni fonksiyonel boyar maddelerin sentezi, fotofiziksel ve ısısal özelliklerinin araştırılması

Postgraduate - 2019

Kumarin-tiyofen temelli yeni floresan organik boyar maddelerin sentezi ve tiyol grubu içeren amino asitleri belirlemesinde kullanımlarının araştırılması

Postgraduate - 2019

Synthesis And Characterization Of New Fluorescent Probes With Coumarin-Pyrazolone Hybrid System, Investıgatıon Of The Affınıty Of These Molecules For Anions And Biomolecules And Determination Of Cytotoxic Effects

Doctorate - 2015

Kumarin temelli organik floroforların tasarımı, sentezi ve floresan prob olarak uygulanabilirliğinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi

Doctorate - 2018

Çeşitli indol türevlerinden yeni fenilazo boyar maddelerinin sentezi ve absorpsiyon spektrumlarının incelenmesi

Postgraduate - 2010

Kumarin-pirazol-triazin halkası içeren floresans melez moleküllerin sentezi, fotofiziksel özellikleri ve anyon algılayıcısı olarak kullanılma potansiyelinin incelenmesi

Postgraduate - 2015

The Synthesıs And Characterızatıon Of Novel Compounds Based On Fluorene/Fluorenone Rıng And Determınatıon Of Theır Interactıon Studıes Wıth Dıfferent Dna, Rna And Synthetıc Olıgonucleotıdes By Spectroscopıc Methods

Doctorate - 2016

Multıcrıtıcal phase dıagrams of spın-3/2 ısıng model

Postgraduate - 2011

Synthesis, experimental and theoretical investigation of various photophysical and NLO properties of new series of styryl based dyes containing strong donor-acceptor group

Postgraduate - 2017

Investıgatıon Of Synthesıs And Photophysıcal Propertıes Of Dıphenylamıne Based New Azo Dye

Postgraduate - 2017

Kumarin temelli floresan kemosensörlerin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

Doctorate - 2018

The Synthesıs And Investıgatıon Of, Spectroscopıc And Thermal Propertıes Of Novel Trıphenylamıne Based Fluorescent Dyes Bearıng Dıfferent Functıonal Groups

Postgraduate - 2019

The synthesis of new azo dyes containing strong donoracceptor groups and investigation of photophysical properties and anion-kation sensitivity

Postgraduate - 2017