Advising Theses

Theoretıcal Investıgatıon Of Photophysıcal Propertıes And The Tautomerıc Structures Of New Organıc Molecules Based On The Coumarın-Pyrazolone

SEFEROĞLU N. (Consultant)
Postgraduate - 2019

The development of synthesis method for 3,5-diaryl/hetaryl-2,6-dicyanoanilines

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2014

The Synthesıs Of Free Amıno Group Contaınıng Styryl Based Organıc Compounds And Theır Schıff Base Derıvatıves As Well As The Investıgatıon Of Theır Nlo, Photophysıcal And Thermal Propertıes

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019 Sustainable Development

Synthesis of a new series 2-(coumarin-3-yl)imidazo[1,2-a]pyrimidine derivatives with conventional microwave irradiation (MWI) method and investigation of photophysical, acidochromic and thermal properties

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Doctorate - 2017

Synthesis of new fluorescent coumarin-thiophene hybrid molecules and investigation of anion sensitive to various anions

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2014

Trifenilamin temelli donör-π-akseptör-donör (D-π-A-D) sistemi içeren yeni fonksiyonel boyar maddelerin sentezi, fotofiziksel, nlo ve ısısal özelliklerinin araştırılması

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Theoretıcal Investıgatıons Of Anıon Sensıtıvıty Propertıes And Nlo Characterıstıcs Of D-Π-A-Π-D Type Functıonal Dyes Includıng

SEFEROĞLU N. (Consultant)
Postgraduate - 2020

Theoretıcal Investıgatıon Of The Structures Of A New Serıes Azo Dyes

SEFEROĞLU N. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Kumarin içeren yüksek floresansa sahip 3,5-disübstitüe-2,6-disiyanoanilin türevlerinin mikrodalga ışıması tekniği (MDI) kullanarak tek basamakta sentezi, fotofiziksel ve termal özelliklerinin incelenmesi

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2017

Yeni azometin bileşiklerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2010

3-amino-1-hetarilfloren/florenon ve türevlerinin sentezi, fotofiziksel özelliklerinin ve çift sarmal/G4-DNA'ya karşı etkileşim mekanizmalarının spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019

D-π-A-π-D sistemini içeren yeni fonksiyonel boyar maddelerin sentezi, fotofiziksel ve ısısal özelliklerinin araştırılması

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Synthesıs Of New Fluorescence Organıc Dyes Based On Coumarın-Thıophene And Investıgatıon Of Theır Usage In The Determınatıon Of Amıno Acıds Contaınıng Thıol Group

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Synthesis And Characterization Of New Fluorescent Probes With Coumarin-Pyrazolone Hybrid System, Investıgatıon Of The Affınıty Of These Molecules For Anions And Biomolecules And Determination Of Cytotoxic Effects

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Doctorate - 2015 Sustainable Development

Kumarin temelli organik floroforların tasarımı, sentezi ve floresan prob olarak uygulanabilirliğinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Doctorate - 2018

Çeşitli indol türevlerinden yeni fenilazo boyar maddelerinin sentezi ve absorpsiyon spektrumlarının incelenmesi

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2010

Kumarin-pirazol-triazin halkası içeren floresans melez moleküllerin sentezi, fotofiziksel özellikleri ve anyon algılayıcısı olarak kullanılma potansiyelinin incelenmesi

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2015

The Synthesıs And Characterızatıon Of Novel Compounds Based On Fluorene/Fluorenone Rıng And Determınatıon Of Theır Interactıon Studıes Wıth Dıfferent Dna, Rna And Synthetıc Olıgonucleotıdes By Spectroscopıc Methods

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Doctorate - 2016 Sustainable Development

Multıcrıtıcal phase dıagrams of spın-3/2 ısıng model

SEFEROĞLU N. (Consultant)
Postgraduate - 2011

Synthesis, experimental and theoretical investigation of various photophysical and NLO properties of new series of styryl based dyes containing strong donor-acceptor group

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2017

Investıgatıon Of Synthesıs And Photophysıcal Propertıes Of Dıphenylamıne Based New Azo Dye

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2017

Kumarin temelli floresan kemosensörlerin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Doctorate - 2018

The Synthesıs And Investıgatıon Of, Spectroscopıc And Thermal Propertıes Of Novel Trıphenylamıne Based Fluorescent Dyes Bearıng Dıfferent Functıonal Groups

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019

The synthesis of new azo dyes containing strong donoracceptor groups and investigation of photophysical properties and anion-kation sensitivity

SEFEROĞLU Z. (Consultant)
Postgraduate - 2017