İnfluenzaya Sekonder Gelişen İnvaziv Pulmoner Aspergilloz


Özgen Top Ö., Tekin Z., Dizbay M.

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.375-376

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.375-376
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş İnfluenza enfeksiyonları sonrası S. aureus ve S. pneumonie pnömonisi gibi bakteriyel komplikasyonlar tanımlanırken, son yıllarda aspergillus türleri de süperenfeksiyonlar arasında gösterilmektedir. Bu olgu sunumunda toplum kökenli, akut solunum yetmezliği ile seyreden influenza pnömonili hastalarda invaziv Aspergilloz enfeksiyonlarının tanıda akılda bulundurulması gerektiğini vurgulamayı amaçladık. Olgu Bilinen hastalığı olmayan, inşaat sektöründe kuyudan su çekme işi yapan,51 yaşında erkek hasta, 2 hafta önce başlayan ateş, öksürük, balgam,hemoptizi, nefes darlığı nedeni ile acil servise başvurdu. Hipoksi, lökositoz ve akciğer grafisinde bilateral inflitrasyon saptanan hasta solunum yetmezliği nedeni ile entübe edilerek ampirik piperasilin/tazobaktam, siprofloksasin ve oseltamivir başlandı. Septik şokla izlenen hastaya çekilen Bilgisayarlı Toraks Tomografisinde(BT) her iki akciğerde yaygın buzlu cam dansiteleri ve amfizematöz alanlar saptandı. Tedavinin 5. gününde ateşi devam eden hastanın santral venöz katateri olması nedeni ile piperasilin/ tazobaktam kesilerek meropenem ve teikoplanin tedavileri başlandı. Solunum yolu viral panelinde H1N1 influenza virüs pozitifliği saptandı. Oseltamivir tedavisi 5 güne tamamlandı.Yatışının 5 gününde hipotansiyonu olan hastanın, iki gün ara ile alınan endotrakeal aspirat(ETA) yaymasında septalı hif yapan küf mantarları ve kültürde Aspergillus fumigatus üremesi saptandı. Gönderilen serum galaktomannan değeri negatif saptandı. Fungal pnömoni ön tanısı ile vorikonazol tedavisi başlandı. Hemoptizi nedeni ile 8 gün sonra çekilen BT’ de sağ akciğer apikal segmentte 14 mm kavitasyon gösteren dansite artımları yaygın konsolidasyon ve buzlu cam dansiteleri saptandı. Vorikonazol tedavisinin 2. gününde hipotansiyonu düzeldi, 10. gününde ateş yanıtı alındı. Takiplerde bilinç bulanıklığı olan hastaya yapılan kraniyal görüntüleme sağ ve sol parietoksipital bölgede akut-subakut iskemik alanlar, sol oksipital lobda pial-araknoidal kontraslanma (leptomenengit?) olarak yorumlandı. Acinetobacter baumanii’ye bağlı tekrarlayan ventilatör ilişkili pnömoni nedeni ile antimikrobiyal tedavisi düzenlendi.Kontrol kraniyal görüntülemede bulgularda gerileme saptandı. Bilinç düzeyinde iyileşme gözlendi. Vorikonazol tedavisinin 2.ayında kontrol BT’de sağ akciğer apekste 25 mm ve sağ akciğer alt lobda 45 mm kaviter lezyon saptandı. Hemoptizisi devam eden ve spontan pnömotoraks gelişen hastada tedavi yanıtsızlığı düşünüldü, vorikonazol tedavisi kesilerek lipozomal amfoterisin B başlandı. Alınan ETA kültürlerinde küf mantarı üremesi ve galaktomannan pozitifliği saptanmadı. Tedavinin 32. gününde görüntülemede kaviter lezyonları saptanmayan bilinç durumu ve vitalleri stabil olan hastanın tedavisi kesildi. Yatışının 97. gününde taburcu edildi. İrdeleme Toplum kökenli,ciddi influenza pnömonisi ile takipli hastalarda uygun tedaviye rağmen klinik düzelme olmaması durumunda aspergillus enfeksiyonu da akılda tutulmalıdı