Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Not Tutma Stratejisi Kullanımının Değerlendirilmesi


Öksüz A., Coşkun Ö., Budakoğlu I. İ.

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2022, Samsun, Turkey, 19 - 21 May 2022, pp.1-245

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-245
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Öğrenme stratejilerinin öğrenenin öğrenmesini kolaylaştıran ve daha etkili öğrenmesini sağlayan bilişsel araçlar olduğu söylenebilir. Dersi dinlerken ya da metni okurken not tutmak etkili bir stratejidir. Not tutmak önemli önemsiz bilgileri ayırmayı, bilgileri düzenlemeyi, bilgileri kısaltmayı, anahtar kavramları tanımlamayı ve öğrenmeyi izlemeyi sağlar. Çalışmamızda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin not tutma stratejisi kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı şekilde tasarlanmış bu çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Bölümlerde eğitim görmekte olan 305 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin dönemi, eğitim dili, not tutma alışkanlığı, tıp fakültesi öncesi not tutma alışkanlığı, not tutmada kullandıkları malzemeler ve en sık not tuttuğu dönemi içeren sorular elektronik ortamda hazırlanmış bir anket ile sorgulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) istatistik paket programı ile analiz edilmiş, sonuçlar %95 güven aralığında ve anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza 305 kişi katılmayı kabul etmiştir. Katılımcıların %45,6’sı (n=139) Dönem 1 öğrencisi, %61,6’sı (n=188) Tıp Fakültesi Türkçe bölümde eğitim görmekteydi. Katılımcıların %53,4’ü (n=163) derslerde not tutma stratejisi kullandığını belirtti. Not tutanların sadece %23,3’ü (n=38) daha önce not tutmadığını Tıp Fakültesine girince not tutmaya başladığını belirtti. Not tutanların büyük çoğunluğu %93,3’ü (n=152) not tutarken kağıt-kalem kullandığını, %23,9’u (n=39) ise tablet kullandığını belirtti. Dijital ortama not tutanlar (Tablet, bilgisayar, akıllı telefon) not tutanların %50,3’ünü (n=82) oluşturmaktaydı. Not tutarken kağıt-kalem kullananların %85,3’ü (n=139) temiz bir kağıt üzerine not tuttuğunu, %28,2’si (n=46) ise önceden hazırlanmış öğrenci notlarının üzerine not tuttuğunu belirtti. Not tutarken tablet kullananların %30,1’i (n=49) tablet kalemi kullandığını, %25,8’inin (n=42) ise cihazın klavyesini kullandığını belirtmişlerdir. Tüm not tutanlar en çok notu %48,5 (n=79) ile Dönem 1’de tuttuğunu belirtmiştir. Türkçe ve İngilizce bölümlerde eğitim gören öğrenciler arasında not tutma stratejisi kullanımı açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,127). Eğitim görülen dönemler arasında not tutma stratejisi kullanma ve kullanmama açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,009). En çok not tutan öğrenciler %62,0 (n=44) ile dönem 4 öğrencileriydi. Yine dönemler arasında not tutma yöntemleri açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,236). Sonuç: Not tutma stratejisi kullanımı tıp fakültesi öğrencilerinde yaygın kullanılan bir öğrenme stratejisidir. Pek çok çalışmada not tutan öğrencilerin not ortalamasının yüksek olduğu gösterilmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte kağıt-kalem kullanımı halen daha yaygın olmakla beraber, tablet, bilgisayar ve telefon üzerine not tutma da azımsanmayacak düzeyde kullanılmaya başlanmıştır. Bazı eğitim kurumlarında derslerde bilgisayar/tablet kullanılması kağıt-kalem kullanımını sınırlandırıp, dijital not tutmaya dönüşü artırmaktadır. İlerleyen dönemlerde de tıp fakültelerinde bu dönüşün yaşanacağını öngörülebilir. Bu durum tıp fakültelerinde dijital not tutmanı etkileri ile ilgili daha detaylı çalışmaların yapılması gerektiğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler tıp fakültesi öğrencileri, öğrenme stratejileri, not tutma stratejisi, dijital not tutma