Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitiminin İçeriği ve Standartlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Dağlı H., Dağlıoğlu H. E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.23, pp.1885-1919, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen eğitiminin içeriği konusunda öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte okul öncesi dönemde fen eğitimi uygulamaları konusunda mevcut durum belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıfları ve bağımsız anaokulları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı gündüz bakımevlerinde 36-72 aylık çocuklarla çalışan 150 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için ‘Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Görüşme Formu’ geliştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Verilere ilişkin betimsel istatistikler yapılmış; maddelerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin %78.9’u fen eğitimi standartlarının olması konusunda olumlu görüşe sahipken %7.5’i standartların olmaması gerektiğini bildirmiştir. Olumlu görüş belirten öğretmenler eğitim programında ‘fen eğitimi içerik standartlarının’ yer almasının çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun etkinliklerin planlanmasını ve fen eğitimin kademeli olarak ilerlemesini sağlayarak çocuklara farklı içeriklerle ilgili öğrenme yaşantıları oluşturacağını ifade ederken; olumsuz görüşe sahip öğretmenlerin eğitim programı, uygulama, eğitim ortamının düzenlenmesi noktasında standartlarla ilgili kaygıları olduğu görülmektedir.