Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış


Dökme İ. (Editor)

Akademisyen Kitap evi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen Kitap evi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Kitap Açıklaması

Bölüm 1

Türkiye’deki Fen Eğitimi Alanında Tamamlanan Doktora

Tezlerinin Analizi: (2017-2019)

Bölüm 2 Öğrenme Ortamlarında (Okullarda, Evlerde, Müzelerde ve Sosyal Toplulukta) Bilim Merakı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bölüm 3 Revize Edilmiş Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Bölüm 4 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fene Yönelik Tutumları

Bölüm 5 Argümantasyon Odaklı Öğretim Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin Fene Karşı Tutum, Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Bölüm 6 Genetik Mühendisliği Konusunda Argümantasyona Dayalı Bilim Öğretimi

Bölüm 7 Fen Bilimleri Dersi Görsel Okuryazarlık Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Bölüm 8 Bireylerin Girişimcilik Becerisinin Geliştirilmesinde Stem Eğitimi Yaklaşımı

Bölüm 9 Öğretmen Adaylarının Otantik Öğrenme Yaklaşımı İle İlgili Görüşleri: Çevre Eğitimi

Bölüm 10 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Davranış Niyetlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında İncelenmesi

Bölüm 11 Fen Bilgisi Eğitimi Akademik Personelin İş OrtamındakibÇevresel Davranış Niyetlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yoluyla Araştırılması

Bölüm 12 Herbaryum Materyali ve Teşhis Anahtarı Kullanımının Bitkilerin Çeşitliliğini Öğrenmede Öğrenci Başarısına Etkisi

Bölüm 13 “Hücre Bölünmesi” Konusunda Laboratuvar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi

Bölüm 14 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Cihazlar ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Bölüm 15 Türkiye ve Yeni Zelanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarında “Bilimsel Süreç Becerilerinin” Temsil Edilme Durumları

Bölüm 16 Sorgulama Temelli Astronomi Eğitimi Çalışmalarının İncelenmesi

Bölüm 17 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Astronomi Konusunda Sözel Oyunlar Testi Geliştirme

Bölüm 18 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Düzeylerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Bölüm 19 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Bölüm 20 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Öğretim Programındaki Kazanımlara Ulaşmada Yeterlik Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bölüm 21 Enerji Konusunun Farklı Öğretim Programlarında İncelenmesi