Hücre Zarından Madde Geçişi Konusunun Uzaktan Eğitimle Öğretilmesinde Video ve Animasyon Kullanımının Öğrenci Başarısı ile Motivasyonuna Etkisi.


Mirici S. , Özdemir E., Arslan O.

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı (DİFEÖK), Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.120

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.120

Özet

Bu araştırmanın amacı, hücre zarından madde geçişi konusunun uzaktan eğitimle öğretilmesinde video ve animasyon kullanımının öğrenci başarısına ve motivasyonuna etkisini araştırmaktır. Yarıdeneysel nitelikli bu araştırmada, deney ve kontrol gruplu öntest-sontest modeli uygulanmıştır. Araştırma 2013-2014 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara’daki Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 30 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması sırasında araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik analizi yapılmış başarı testi kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce hücre zarından madde geçişi konulu başarı testi, her iki gruba da ön test olarak uygulanmıştır. Araştırma gruplarında ilgili konular eğitimsel web sitesi ile işlendikten sonra, öğrencilere uzaktan eğitimde video ve animasyonun öğrenci başarısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla ön teste uygulanan test, daha sonra son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin biyoloji ve ilgili web sitesi motivasyonlarını ölçmek amacıyla “motivasyon ölçeği” kullanılmıştır. Veriler t-testi ile analiz edilmiş, tablo ve grafiklerle gösterilerek yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, uygulamadan önce yapılan ön ölçümlerden uygulama sonrasındaki son ölçümlere her iki grupta yer alan öğrencilerin akademik başarılarında bir artış olmuştur fakat bu artışın deney grubunda daha fazla olduğu görülmektedir. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin motivasyonlarındaki değişmeler anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Dolayısıyla deney ve kontrol gruplarının motivasyonlarındaki değişimin benzer olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Video ve Animasyon, Hücre Zarından Madde Geçişi, Başarı, Motivasyon.