TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK FİRMALARININ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ


Kutlu B. H., Yalçıner Ercoşkun Ö.

EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.52-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sustainability policies, which have been increasing in importance in recent years, also show their effect in the field of logistics. While aiming to provide competitive advantage to companies; studies related to social, environmental and economical sustainability paves the way for green logistics approach. Consumption of less emission rate fuel, active use of automation systems, replacement of the fleets with environmental friendly vehicles, carbon emission calculations, projects on saving, services in green buildings and attempts to obtain international standard approvals are some of the solutions for green logistics. In this study, green logistics applications are examined and a common framework is established. The green logistic performance of the companies is measured and the success rates of the green logistics applications are determined based on the environmental impacts of the measures taken by companies within the scope of green logistics applications, different distribution strategies and energy use in logistics activities. In this context, the head office and branch locations of 456 firms are analysed. These selected firms are the members of Association of International Forwarding and Logistics Service Providers (UTİKAD). The sustainability reports published and green logistic practices described on each company’s official website were investigated. The results showed that, among 456 firms only 17 companies had an accurate data set which can be compared and analysed. The data for these selected 17 companies were compared via a comparison matrix based on the determined criteria. Based on this matrix; the most successful company in the green logistics application was selected. Results showed that, the energy consumption from fleets to the infrastructure, the recycling and resource saving, knowledgeable management and staff in the field influences the evaluations of the logistics performance of the firms. Considerations on these issues bring success in procurement, production and sales. Successful green logistics applications will increase awareness of alternative transportation methods, contribute to a significant reduction of traffic congestion, energy consumption and pollution in cities.

Son dönemlerde önemi artmakta olan sürdürülebilirlik politikaları lojistik alanında da etkisini göstermektedir. Firmaların rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlarken; sosyal, çevresel ve ekonomik konularda sürdürülebilirlik çalışmaları ‘yeşil lojistik’ yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Salınım oranı az yakıtların tüketilmesi, otomasyon sistemlerin aktif kullanılması, filoların çevreci araçlarla değiştirilmesi, karbon salınımlarının hesaplanması, yeni tasarruf projelerinin yapılması, yeşil binalarda hizmet verilmesi ve uluslararası standartlarda belgelerin alınmaya çalışılması yeşil lojistik alanında üretilen çözümlerdir. Bu çalışmada yeşil lojistik uygulamaları irdelenerek ortak bir çerçeve oluşturulmakta, firmaların yeşil lojistik uygulamaları kapsamında aldıkları önlemlerin farklı dağıtım stratejilerinin ve lojistik faaliyetlerindeki enerji kullanımlarının çevresel etkileri üzerinden, lojistik performansları ölçülerek, yeşil lojistik uygulamalarının başarı payları ortaya konmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de çatı platformu UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) üyesi 456 firmanın merkez ve şube lokasyonlarının seçimi araştırılmaktadır. Her bir firma resmi internet sitesindeki güncel bilgi paylaşımları, yeşil lojistik uygulamaları ve yayınladıkları sürdürülebilirlik raporları üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu tam veri setine ulaşılan ve karşılaştırma yapılabilen 17 firma bulunmaktadır. Anılan firmalara ilişkin değerlendirmede belirlenen kriterler üzerinden bir karşılaştırma matrisi oluşturularak firmalar arasında yeşil lojistik uygulamasındaki en başarılı firma seçilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, kullanılan filolardan altyapıya kadar her alanda enerji tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm işleyişinin ve kaynak tasarrufunun sağlanması ve bu alanda bilinçli yönetim ile personel bulundurulması lojistik performansı değerlendirilmesinde önem arz etmekte; tedarik, üretim ve satış aşamalarında da başarı getirmektedir. Yeşil lojistik uygulamalarında başarının artışı alternatif ulaşım yöntemlerine ilişkin farkındalılığı arttıracak; kentlerde trafik sıkışıklığı, enerji tüketimi ve kirliliğin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunabilecektir.