EVALUATION OF EPITHELIAL-MESENCHYMAL INTERACTION IN ODONTOGENIC CYSTS AND TUMORS


Barış E., Oygür T.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.83-91, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: In this study the interaction between the epithelium and adjacent basement membrane in odontogenic lesions were investigated. Our goal was to understand that the epithelium how to interact with lesionel connective tissue. Material and Method: This study included 81 odontogenic lesions archived in Gazi University Faculty of Dentistry Department of Oral Pathology. Histological slides were stained with PCNA, laminin and integrin antibody by immunohistochemistry. Fresh tissues of odontogenic lesions, supplied by the Gazi University Department of Oral and Maxillofacial Surgery, were evaluated on transmission electron microscope (TEM). Results: TEM showed an intact BM in all lesions. Ameloblastoma, adenomatoid odontogenic tumor and odontogenic keratocyst had the most pronounced proliferative epithelium. The BM showed continuous laminin expresion in all lesions. Except adenomatoid odontogenic tumor all cases showed positive reactivity for integrin on the basal cell layer. Conclusion: It can be suggested that laminin and integrin are the affector molecules for epithelial connective tissue interaction. It can also be hypothesized that basement membrane plays a crucial role for epithelial organisation and development of all lesions which originated from odontogenic epithelium.

Key Words: Odontogenic lesions, proliferative index, adhesion molecules, basement membrane

Amaç: Çalışmamızda odontojenik lezyonlarda epitel ile bazal membran ilişkisi incelenmiştir. Lezyonel epitel ile bağ dokusunun nasıl bir etkileşim içinde olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Patoloji Bilim Dalı arşivinde yer alan odontojenik epitelyal lezyonlara ait 81 vaka üzerinde yürütüldü. Bu lezyonlara ait kesitler PCNA, laminin ve integrin antikorlarıyla immünohistokimya yöntemiyle boyandı. Ayrıca çalışmada geçirici elektron mikroskopta incelenecek olan vakalar, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’nden elde edilen taze ameliyat materyallerinin örneklenmesi ile elde edildi. Bulgular: Elektron mikroskobik değerlendirmede tüm vakalarda sağlam BM yapısı görüldü. Proliferatif indeksi en yüksek vakaların ameloblastoma, adenomatoid odontojenik tümör ve odontojenik keratokist olduğu görülmüş, tüm vakalarda BM boyunca laminin pozitifliğinin bulunduğu saptanmıştır. Adenomatoid odontojenik tümör dışındaki tüm vakalarda bazal tabaka hücrelerinde integrin pozitifliği mevcuttur. Sonuç: Bu bulgular ışığında laminin ve integrinin odontojenik lezyonlardaki epitel-bağ doku ilişkisinde kendilerine özgü görevleri olan moleküller olduğu yorumuna ulaşıldı. Yanı sıra, bazal membranın odontojenik epitelden köken alan tüm lezyonların gelişiminde olmazsa olmaz yapı olduğu, odontojenik lezyonların gelişimi ve epitel dokunun organizasyonu açısından bazal membranın birincil rolü oynadığı düşüncesine ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Odontojenik lezyonlar, proliferatif indeks, adezyon molekülleri, bazal membran