Sıcaklığa Duyarlı Lipozomların Kanser Tedavisinde Kullanımları


Creative Commons License

Yalçın T. E.

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.285-291, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cancer is one of the most dangerous diseases for humans

and causes millions of death every year. Various strategies including

surgery, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, hormone therapy,

and combinations of these methods have been developed for cancer

treatment. Nowadays, nanocarriers have been the latest approaches for

the diagnosis and treatment of cancer. Nanoscale drug delivery systems

such as liposomes, micelles, polymeric nanoparticles, nanogels, and

dendrimers increase success in cancer treatment. Amongst these drug

delivery systems, there has been a growing interest of liposomes for

cancer treatment. It is very important for cancer treatment that healthy

cells are not affected while destroying cancer cells. Trigger release

liposome systems hold potential to meet this need. The triggers play a

key role in releasing the encapsulated drug into the diseased tissues.

The target-specific triggers are light, pH, and hyperthermia.

Thermosensitive liposomes have been an important research area in the

field of tumor targeted chemotherapy. The combination of increasing

local body temperature and thermosensitive liposomes results in

increased intratumoral drug concentrations. Thus improve the antitumor

efficacy of drugs and reduce side effects.

Kanser, insanlar için en tehlikeli hastalıklardan biridir ve her

yıl milyonlarca ölüme neden olmaktadır. Kanser tedavisi için cerrahi,

kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, hormon tedavisi ve bu yöntemlerin

kombinasyonlarını içeren çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Günümüzde

nanotaşıyıcılar, kanserin tanı ve tedavisine yönelik en yeni

yaklaşımlardır. Lipozomlar, miseller, polimerik nanopartiküller, nanojeller

ve dendrimerler gibi nano boyuttaki ilaç taşıyıcı sistemler, kanser

tedavisindeki başarıyı artırmaktadır. Bu ilaç taşıyıcı sistemler arasında

kanser tedavisi için lipozomlara olan ilgi giderek artmaktadır. Kanser

tedavisinde kanserli hücrelere zarar verirken sağlıklı hücrelerin etkilenmemesi

çok önemlidir. Salımı uyarıcılarla tetiklenen lipozomal sistemler

bu ihtiyacı karşılama potansiyeline sahiptir. Uyarıcılar,

yüklenmiş ilaçların hastalıklı dokulara salınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Işık, pH ve yüksek sıcaklık hedefe özgü uyarıcılardır. Sıcaklığa

duyarlı lipozomlar, tümöre hedeflenmiş kemoterapide önemli

bir araştırma alanıdır. Bölgesel vücut sıcaklığı artırımı ile sıcaklığa duyarlı

lipozomların beraber kullanılması, tümör içerisindeki ilaç konsantrasyonunu

artırır. Böylece ilacın antitümör etkinliği artarken yan

etkiler azalır.