Ranking The Composite PISA Performance of Countries According to PISA 2018 Research Results


Yüksel M.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.788-821, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Various measurement and evaluation studies at the national and international levels are conducted by countries to reveal the extent of success in different education levels. One such study is the Programme for International Student Assessment (PISA) survey. The PISA survey results provide educators and decisionmakers with practical and relevant information about the education levels of their countries. To this end, this study aimed to determine the composite PISA 2018 performance rankings of the participating countries. The mean scores of reading skills, mathematics, and science literacies used in determining composite PISA performance rankings were weighted through CRITIC and Entropy methods allowing for objective criterion weighting. Two different composite PISA performance rankings of countries were determined by applying the CRITIC- and Entropy-based TOPSIS method, one of the multi-criteria decision-making (MCDM) methods. The Spearman correlation coefficient was calculated to compare the rankings determined through this method. A perfect positive correlation was found between the two different composite PISA performance rankings. According to the results of the study, when the PISA performance rankings of the 78 countries that were participated in the PISA 2018 survey were examined, it was determined that the composite PISA performance rankings of the first 5 and the last 5 countries, and the rankings of 43 countries calculated by both methods remained the same that calculated with the Entropy and CRITIC-based TOPSIS method. 

Ülkeler farklı düzeylerde verilen eğitimlerin ne düzeyde başarılı olduğuna ilişkin çeşitli ulusal ya da uluslararası alanda ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri de PISA araştırmasıdır. PISA araştırması sonrasında yayınlanan raporlar, eğitimcilere ve karar vericilere ülkelerinin eğitim düzeyleri hakkında işlevsel ve faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmada, 2018 PISA araştırmasına katılan ülkelerin bileşik PISA performans sıralamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bileşik PISA performans sıralamalarının belirlenmesinde kullanılan okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığı ortalama puanları; objektif yaklaşımla kriter ağırlıklandırmasına imkân veren CRITIC ve Entropi yöntemleri ile ağırlıklandırılmıştır. Çok ölçütlü karar verme metotlarından CRITIC ve Entropi tabanlı TOPSIS yöntemi uygulanarak ülkelerin iki farklı bileşik PISA performans sırası belirlenmiştir. CRITIC ve Entropi tabanlı TOPSIS yöntemiyle elde edilen sıralamaları karşılaştırmak için Spearman korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. CRITIC ve Entropi tabanlı TOPSIS yöntemiyle hesaplanan iki farklı bileşik PISA performans sıralamaları arasında mükemmel pozitif korelasyon saptanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre PISA 2018 araştırmasına katılan 78 ülkenin PISA başarı sıralamaları incelendiğinde ilk 5 ve son 5 ülkenin Entropi ve CRITIC tabanlı TOPSIS yöntemi ile hesaplanan bileşik PISA performans (bileşik indeks) sıralamalarının ve 43 ülkenin her iki yöntem ile hesaplanan sıralamasının aynı kaldığı gözlenmiştir