Öğrenciye İlişkin Faktörler ve Okuma Başarısı Arasındaki İlişkiler: PISA 2009 Sonuçları


Creative Commons License

Boztunç Öztürk N., Önen E., Şahin M. G.

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey

Abstract

Bu çalışmada öğrenciye ilişkin faktörler (cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, evdeki kitap sayısı, zevk için okumaya ayrılan zaman , okunan kitap çeşitliliği ve okumaya karşı tutum) ile okuma başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu , PISA 2009 çalışmasına katılmış olan 15 yaş grubu Türk öğrencileri (N==4301) oluşturmuştur. Çalışmada ele alınan değişkenler arası ilişkiler,  yapısal eşitlik modelleme tekniklerinden olan Yol Analizi Tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda; okuma başarısındaki bireyler arası farklılıkları açıklamada en fazla katkıyı, öğrencinin evindeki kitap sayısı değişkeninin  sağladığı ve okuma başarısındaki değişkenliği açıklamada anlamlı düzeyde katkı sağlayan bir diğer değişkenin ise okumaya yönelik olumsuz tutumların olduğu bulunmuştur.