Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Vaka-Kontrol Çalışması


Taş Torun Y.

Turkiye Klinikleri J Pediatr, vol.105336202078960, pp.0-14, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 105336202078960
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/pediatr.2020-78960
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Pediatr
  • Page Numbers: pp.0-14

Abstract

ÖZET
Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), akademik alan, akran ilişkileri ve aile yaşamında zorluklarla karakterize, çocukluk çağının en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklarından biridir. Bu araştırmanın amacı, DEHB tanılı gençlerde stresle başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi ve kullanılan başa çıkma yöntemlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlarla ilişkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemi 12-17 yaş aralığındaki DEHB tanılı olgular (n=40) ve sağlıklı kontrol grubundan (n=26) oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak; sosyodemografik veri formu, Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği uzun formu ve başa çıkma stratejileri kısa formu kullanılmıştır. Bulgular: DEHB grubunda işlevsel olmayan başa çıkma toplam puanlarının kontrol grubundan yüksek olduğu belirlendi. Alt ölçeklere bakıldığında yadsıma ve davranışsal olarak ilgiyi kesme alt ölçek puanlarının DEHB grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Planlamanın ise DEHB grubunda daha düşük olduğu saptandı. Duygulara odaklanma/duyguları ortaya koyma yöntemi ile aile problemleri, DEHB indeksi, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-4. Baskı [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)] hiperaktivite/dürtüsellik ve DSM-IV toplam puanları arasında pozitif, orta şiddetli duygusal problemler arasında ise pozitif, yüksek şiddetli ilişki saptandı. Sonuç: DEHB tanılı gençlerin kontrol grubuyla karşılaştırıldığında daha fazla duygusal odaklı ve işlevsel olmayan başa çıkma stratejileri kullandıkları, kullanılan başa çıkma yöntemlerinin dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomlarıyla ilişkisinin birbirinden farklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu; başa çıkma
ABSTRACT
Objective: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders of childhood, characterized by difficulties in academic field, peer relationships and family life. The aim of this study is to determine the strategies for coping with stress in adolescents diagnosed with ADHD and to evaluate the relationship between the coping strategies they used and the problems they encounter in daily life. Material and Methods: The sample of the study consists of patients with ADHD (n=40) between the ages of 12-17 and a healthy control group (n=26). As data collection tools; sociodemographic data form, Conners-Wells adolescent self-report scale long form and coping strategies short form were used. Results: It was determined that dysfunctional coping total scores were higher in the ADHD group than the control group. When the subscales were examined, it was determined that the denial and behavioral disengagement subscale scores were significantly higher in the ADHD group. Planning was found to be lower in the ADHD group. With the emotionally centered coping score/revealing emotions method, the total scores of family problems, ADHD Index, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) Hyperactivity/Impulsivity and DSM-IV were positive and moderate; A positive, high-intensity relationship was found between emotional problems. Conclusion: It was concluded that adolescents diagnosed with ADHD used more emotionally focused and dysfunctional coping strategies compared to the control group, and the relationship between the coping methods used and symptoms of inattention, hyperactivity and impulsivity was different from each other.

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder; coping