Analysing of the proficiency in basic mathematical operations of physics teacher candidates


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, pp.643-658, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to examine the proficiency in the basic mathematical operations of physics teacher candidates. For this purpose, a test consisting of 20 open-ended items was developed by the researcher. Scale items; Basic Operation Information, Basic Operations in Rooted Expressions, Basic Operations in Exponential Expressions, Basic Operations in Logarithmic Expressions and Basic Trigonometric Operations. Items consist of the numbers which are easily computable. Teacher candidates were asked to respond to the test without using a calculator. The study is applied to 98 teacher candidates. In addition, interviews are applied with three of teacher candidates. The results of the research showed that the pre-service teachers were sufficient in the Basic Operation Information section but were insufficient in other sections. In addition to the operation errors, the determination of the process priority, the inadequacy of some the basic process information and the problems in basic operations especially in exponential expressions and trigonometric operations were determined. In addition, it was seen that mathematical process proficiencies of physics teacher candidates were independent from gender but were significantly positive related to academic year, university entrance point and current grade point average.

Bu çalışma, fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yapabilme yeterliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından açık uçlu 20 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri; Temel İşlem Bilgisi, Köklü Sayılarda Temel İşlemler, Üslü Sayılarda Temel İşlemler, Logaritmik Sayılarda Temel İşlemler ve Temel Trigonometrik İşlemler olmak üzere temel matematiğin beş farklı konusunda dörder maddeden oluşturulmuştur. Maddeler kolay hesaplanabilir işlemlerden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarından hesap makinesi kullanmadan ölçeğe yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının Temel İşlem Bilgisi bölümünde yeterli ancak diğer bölümlerde yetersiz olduklarını göstermiştir. Yapılan işlem hatalarının yanı sıra, İşlem önceliğini belirleme, bazı temel işlem bilgilerinin yetersizliği ve özellikle üslü sayılarda ve trigonometrik işlemlerde temel işlemlerde sorunlar belirlenmiştir. Ayrıca fizik öğretmeni adaylarının matematiksel işlem yeterliklerinin cinsiyetten bağımsız olduğu, ancak öğrenim yılı, üniversiteye giriş puanı ve güncel not ortalaması ile kısmen anlamlı olarak pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür.