Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik İnançları Ve Akademik Özyeterlilik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi


Duran Ş., Ercan S.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, sa.8, ss.364-382, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.21733/ibad.731199
  • Dergi Adı: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.364-382

Özet

Bu çalışmada farklı sınıflara devam eden ortaöğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik inançları ile akademik özyeterlilik algılarının; okul türü, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının incelenmesidir. Araştırma nicel bir çalışmadır. Çalışmanın evreni iç anadolu bölgesinde ortaöğretim devam öğrencilerden oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasıda Kişisel Bilgi Formu, Problem Çözmeye Yönelik İnanç Ölçeği (PÇYİÖ), Akademik Öz-Yeterlilik Ölçeği (AÖYÖ) kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS istatistik programı ile yapılmıştır. Öğrencilerin problem çözmeye yönelik inançları ile akademik özyeterlilik algıları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde orta seviyede anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. PÇYİ ölçeğinin altboyutu olan matematiksel beceri ve matematiğin yeri ile akademik özyeterlilik inançları arasında istatistiksel olarak düşük seviyede anlamlıdır. PÇYİ ölçeğinin alt boyutları olan problemi anlama, matematiğin önemi ile akademik özyeterlilik inançları arasında istatistiksel olarak orta seviyede anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. PÇYİÖ’nin problem çözme becerisi alt faktörü ile akademik özyeterlilik inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin problem çözmeye yönelik inanç puan ortalamasında fen lisesi öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Sınıflar arasında PÇYİ nin altboyutlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Öğrencilerini problem çözmeye yönelik inanç seviyeleri cinsiyete göre erkekler aleyhine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir. Okul türlerine göre incelendiğinde öğrencilerin akademik özyeterlilik algısı puan ortalamasında fen lisesi öğrencilerinin diğer lise türlerine göre pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir. Öğrencilerinin sınıf seviyesine göre akademik özyeterlilik algısı ortalama puanları yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı neticesine ulaşılmıştır. Öğrencilerinin akademik özyeterlilik algısı yönünden cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir.