Investigating the Reasons of Difficulty Understanding of Students in Special Relativity Topics


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş., Ünlü Yavaş P.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, pp.399-426, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Special relativity has been started to be taught in high schools in addition to universities. Moreover, it attracts the attention of scientifically literate individuals. The purpose of this study is to determine high school and university students' levels of difficulty understanding of special relativity. Furthermore, if it made a difference according to gender or educational level was also searched. In our previous study, which formed a basis for this research, the students' opinions about difficulty understanding were determined by the interviews. The opinions obtained from the previous research were compiled and a Likert test with 5 option was prepared. This scale was applied to 691 student (446 science teacher candidates and 245 high school students). When the data obtained from the scale with 23 items applied was analyzed, it consisted of three factors. These factors are the perception of the topic, mathematical difficulties and the teaching methods difficulties. According to the general results, the students think that this topic is easy as much as they think it is difficult. High school students remarked that they had more difficulties than the university students and women remarked that they had more difficulties than men from some points of view.
Özel görelilik, son yıllarda üniversite seviyesine ek olarak lisede de öğretilmeye başlanan bir konudur. Ayrıca fen okur-yazarı bireyler tarafından da ilgi görmektedir. Bu araştırmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin özel görelilik konusunda daha önceden belirlenmiş olan zorlanma nedenlerine katılma derecelerini belirlemektir. Ayrıca zorlanma nedenlerine katılımın eğitim düzeyi ve cinsiyete göre farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmaya temel oluşturan önceki çalışmada, öğrenciler ile görüşmeler yoluyla, özel görelilikte zorlanma sebepleri hakkında görüşleri belirlenmişti. Önceki araştırmadan elde edilen görüşler derlenerek 5 dereceli Likert bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 446 fen bilgisi öğretmen adayına ve 245 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 691 kişiye uygulanmıştır. Uygulanan 23 maddelik ölçeğin verileri analiz edildiğinde üç faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bunlar, konuya yönelik algı, matematiksel nedenlerden kaynaklanan zorluklar ve öğretim yönteminden kaynaklanan zorluklardır. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, öğrenciler bu konuyu zor olduğu kadar kolay olduğunu da düşünmektedir. Ölçek maddelerinin faktörlere göre ayrıntılı incelenmesi zorluklara katılım hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. Her bir maddede yer alan ifadenin zor veya kolay olarak öğrenciler tarafından nitelendirilmesi; cinsiyete, öğrenim düzeyine bağlı olabileceği gibi, bunlardan bağımsız olarak da değişebilmektedir. Lise öğrencileri, üniversite öğrencilerine göre, kadınlar ise erkeklere göre bazı açılardan daha çok zorlandıklarını belirtmişlerdir.