8. ve 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI


Gelişli Y., Büyükkaya C. E.

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.11, no.41, pp.116-124, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada ortaokul 8.sınıf ve lise 12.sınıf öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler öğretmen kavramını ifade etmek için 27 metafor üretmişlerdir. Öğrenciler öğretmen kavramını en çok kitap, ağaç, anne-baba, güneş, ışık, su ve yıldız metaforlarına benzetmişlerdir. Öğrencilerin oluşturduğu metaforların 7 kavramsal kategoride toplandığı görülmektedir. Öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar “Aydınlatıcı Öğretmen”, “Bilgilendirici Öğretmen”, “Biçimlendirici Öğretmen”, “Rehber Öğretmen”, “Sevgi İfadesi Olarak Öğretmen”, “Şefkat Unsuru Öğretmen” , “Tutarsız Öğretmen” kategorileri altında toplanmıştır. Sonuç olarak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri öğretmene genel anlamda olumlu bakış açısına sahiptir. Fakat 12. sınıf öğrencileri öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine göre daha fazla olumsuz özellikleri ile algılamışlardır. Anahtar Kelimeler: Metafor, Öğretmen, Öğretmen metaforu. JEL Kodları: I2, I21. ABSTRACT The aim of the study was to determine the metaphorical perceptions of secondary school students in the 8th grade and high school 12th grade. According to the research findings, students produced 27 metaphors to express the concept of teacher. The students compared the concept of teacher to the metaphors of books, trees, parents, sun, light, water and stars. It is seen that metaphors formed by students are collected in 7 conceptual categories. The metaphors created by the students are gathered under the categories of “Illuminating Teacher”, “Informative Teacher”, “Formative Teacher”, “Counselor Love Expression Teacher”, “Element of Compassion Teacher”, “Inconsistent Teacher”. As a result; 8th and 12th grade students have a positive outlook in general to the teacher. However, Grade 12 students perceived their teachers with more negative characteristics than the 8th grade students Keywords: Metaphor, Teacher, Teacher Metaphor. JEL Codes: I2, I21.