SİMÜLASYON UYGULAMASININ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ EĞİTİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Arslan Gürcüoğlu E., Uzun Aksoy M., Pelit Aksu S., Şentürk Erenel A.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.43-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: The aim of research was to determine the opinions of students who practice with simulation method in course of labor, women health and diseases nursing about effect of simulation training on teorical and clinical practices. Methods: The research conducted as descriptive study with 103 students who took labor, women's health and diseases nursing course in state university. Curriculum consists of theoretical education, simulation training, clinical practice respectively. 32-hours simulation training given before clinical practice in simulation laboratory. At the end of clinical practice, questionnaire forms consisting of 14 questions completed. In the evaluation of data, the mean and standard deviation for quantitative variables, number and percentage values for qualitative variables used. Results: The mean age of students was 21.13 ± 2.16 and 84.5% was female. Students’ 87.4% stated simulation training had positive effect on preparation to clinical practice, 95.1% had self-confidence in clinical practice, 80.6% simulation had positive effect on satisfaction with practice. Students’ 75.7% saw shortcomings in advance, 72.8% stated there was an increase in clinical success, 61.2% reducing risk of mistakes. 93.2% of students thought simulation should be widespread, 71.8% stated they could use theoretical knowledge better during practice. However, students’ 59.2% stated simulation didn’t contribute to critical decision-making process, 64.1% didn’t affect exam success positively, 70.9 % didn’t increase intra-team collaboration. Conclusion: The majority of students stated simulation training had positive effect on clinical practice, skill and cognitive ability, and suggested simulation training should be widespread. However, most students reported simulation had no positive effect on critical decision making, intra-team collaboration, exam success.

Amaç: Araştırma kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinde simülasyon yöntemi ile uygulama yapan öğrencilerin, simülasyon eğitiminin teorik ders ve klinik uygulama becelerileri üzerine etkisine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma bir devlet üniversitesinde kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi alan toplam 103 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin ders programı sırasıyla teorik eğitim, senaryolar eşliğinde simülasyon eğitimi ve klinik uygulama olarak yürütülmüştür. Öğrencilere klinik uygulama öncesi simülasyon laboratuvarında, 32 saat senaryolar eşliğinde simülasyon eğitimi verilmiştir. Veriler klinik uygulamanın bitiminde, 14 sorudan oluşan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, nicel değişkenler için ortalama ve standart sapma, nitel değişkenler için sayı ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 21,13±2,16 ve %84,5’i kadındır. Öğrencilerin %87,4’ü simülasyon eğitimi almanın klinik uygulamaya hazırlanmalarını olumlu etkilediğini, %95,1’i klinik uygulamada özgüveni, %80,6’sı klinik uygulamadan memnuniyetlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Öğrencilerin simülasyon eğitiminin klinik uygulama başarısına dair düşünceleri sorulduğunda ilk üç sırada, eksikliklerini önceden görmelerini sağladığını (%75,7), klinik başarılarını arttırdığını (%72,8) ve hata yapma riskini azalttığını (%61,2) ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %93,2’si simülasyon eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğini ve %71,8’i teorik bilgilerini uygulamaya daha iyi aktarabildiklerini bildirmiştir. Ancak, öğrencilerin %59,2’si kritik karar verme sürecine katkı sağlamadığını, %64,1’i sınav başarısını olumlu etkilemediğini, %70,9’u ekip içi işbirliğini arttırmadığını bildirmiştir. Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu simülasyon eğitiminin klinik uygulama, beceri ve dersi kavrama durumları üzerine olumlu etkisi olduğunu ve büyük bir çoğunluğu simülasyon eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğini bildirmiştir. Ancak öğrencilerin çoğu simülasyon eğitiminin kritik karar verme süreci, ekip içi iş birliği ve sınav başarısı üzerine olumlu etkilerinin olmadığını bildirmişlerdir.