Kinetic Modelling on Catalytic Dehydrogenation of NaBH4 Hydrogel Based CoF2 Catalyst


Akkaş Boynuegri T., GÜRÜ M.

7. Uluslar arası 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı IRENEC 2017, 18 - 20 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text