Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Viyola Dersi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Taslak Önerisi


Creative Commons License

Baykal Ç., Tanrıverdi F. A. , Albuz A.

Asos Journal, no.64, pp.619-635, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Asos Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.619-635
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, güzel sanatlar lisesi çalgı eğitimi viyola dersi öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini, müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarında viyola üzerine eğitim veren öğretim elemanlarının ve güzel sanatlar lisesi çalgı eğitimi viyola dersi öğretmenlerinin yer aldığı bir grup uzmanın görüşleri doğrultusunda oluşturarak ve uzmanlar arasında görüş birliğini sağlayarak belirlemektir. Araştırmada Geleneksel (Klasik) Delphi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırma konusuna ilişkin literatür taraması ve kontrollü görüş geribildirimiyle sergilenen bir dizi anket yoluyla toplanmıştır. Bir dizi anket aracılığıyla elde edilen  Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Viyola Dersi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Taslak Önerisi nitel verilerin analizinde içerik analizi nicel verilerin analizinde ise merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri (medyan - aritmetik ortalama - çeyrekler arası fark - frekans) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 7 yeterlik alanı (Müzikal Performans, Öğrencileri Tanıma, Viyola Öğrenimini Kolaylaştırma, Değerlendirme Sürecini Planlama ve Uygulama, Öğrenme Ortamları Oluşturma, İşbirliği Yapma, Mesleki Gelişme ve Mesleğe Katkı Sağlama) altında toplanan 26 yeterlik ifadesine ulaşılmıştır ve özel alan yeterliklerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.