TIMSS 2015 Türkiye Örnekleminde Matematik Başarı Testine Dayalı Olarak Öğrencilerin Bilişsel Tanı Modelleri İle Sınıflandırılması


Creative Commons License

Gündüz T. , Çakan M.

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.14, sa.2, ss.1040-1079, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17522/balikesirnef.741401
  • Dergi Adı: e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.1040-1079

Özet

Bu çalışmanın amacı TIMSS 2015 Türkiye örnekleminde matematik testi verilerine dayalı olarak öğrencilerin farklı niteliklere göre sınıflandırılmasını incelemektedir. Bu amaç için Bilişsel Tanı Modellerinden DINA ve DINO Modellerinden yararlanılmıştır. Nitelik ile madde eşleştirmesinin yapıldığı Q-Matrisinde nitelik boyutu olarak içerik alanına ait düzeyler (sayılar, veri gösterimi, geometrik şekiller ve ölçümler) , bilişsel alana ait düzeyler (bilme, uygulama, akıl yürütme), hem içerik hem de bilişsel alana ait düzeyler ve Temel Bileşenler Analizi yoluyla elde edilen düzeyler olmak üzere dört farklı Q- Matrisi belirlenmiştir. Hangi sınıflamanın daha iyi yapıldığına ilişkin değerlendirme kriteri olarak bu dört farklı Q-Matrisiyle elde edilen sınıflamaların doğruluğu ve tutarlılığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu TIMSS 2015 Türkiye örneklemi içinde birinci kitapçığı alan 463 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler TIMSS 2015 4. Sınıf 1 numaralı matematik kitapçığındaki 25 sorudan seçilen 23 maddeden elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre nitelik boyutu olarak İçerik Alanı düzeylerinin kullanıldığı Q-Matrisi öğrencileri en iyi sınıflayan matris olmuştur. Son olarak bu matris kullanılarak, araştırma kapsamında en iyi sınıflama yapan DINA Modele göre sınıflandırma yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. 

The aim of this study is to examine the classification of students in accordance with different attributes on the basis of mathematics test data in TIMSS 2015 Turkey sample. For this purpose, DINA and DINO models were used from Cognitive Diagnosis Models. Four different Q-Matrices were determined as the levels of the content domain (numbers, data display, geometric shapes and measures), the levels of the cognitive domain (knowing, applying, reasoning), the levels of both the content and the cognitive domain, and the levels obtained through Principal Components Analysis as the attributes dimension in the Q-Matrix in which matching of attribute and item is carried out. The accuracy and consistency of the classifications acquired with these four different QMatrices were examined as an evaluation criterion for which classification was performed better. The study group of the research consists of 463 fourth-grade students who have taken the first booklet within TIMSS 2015 Turkey sample. The data used in the study were obtained from 23 items selected from 25 items in the TIMSS 2015 4th grade mathematics booklet-1. According to the findings of the research, the Q-Matrix in which content domain levels are used as the attribute dimension, is the matrix that classified the students best. In conclusion, the classification was made by using this matrix according to the DINA Model that conducts the best classification within the scope of the research and its results were discussed.