Autoimmune Limbic Encephalitis Associated with Type 1 Diabetes Mellitus