Leisure Satisfaction and Mental Well-Being: A Study on the Families of Disabled Athletes


Creative Commons License

Arı Ç., Akgül B. M.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.303-319, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, SportDiscus, Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.303-319
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma kapsamında, özel sporcu ailelerinin boş zaman doyumları ile mental iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu ise ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılan lisanslı özel sporcuların ailelerinden oluşmaktadır. Buna göre, %78,8’i anne (n=201), %21,2’si baba (n=54) olmak üzere toplamda 255 aile üyesi gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak, ailelerin demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği” ve “Boş Zaman Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Demografik özellikler hakkında bilgi edinebilmek için frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi betimsel analizlerden ve ölçme araçları arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için Pearson Korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Ailelerin boş zaman doyum düzeylerinin mental iyi oluşları üzerindeki yordayıcı etkisini belirlemek için ise basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, özel sporcu ailelerinin boş zaman doyumları ile mental iyi oluş düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin bulunduğu ve boş zaman doyumunun aile üyelerinin mental iyi oluş düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.