Web 2.0 Araçlarının İkinci Yabancı Dil Almanca Dersinde Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri


Creative Commons License

Çıldır M., Koçak M.

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.7, pp.52-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sürekli gelişen ve insanların çoğunun günlük hayatlarının vazgeçilmez unsurlarından olan bilişim ve iletişim cihazlarının yabancı dil Almanca derslerine entegre edilmesinin olumlu sonuçlar doğurabileceği varsayımından yola çıkılan araştırmanın odak noktasını Web 2.0 olarak adlandırılan araçlar oluşturmuştur. Bu kapsamda, ilgili araçların ikinci yabancı dil Almanca dersinde kullanılmasının öğrencilerde ne gibi etkiler oluşturacağı, Almancaya ve Almanca derslerine olan ilgilerini ve motivasyonlarını geliştirip geliştirmeyeceği gibi soruların cevapları çeşitli sınıf içi uygulamalarından sonra öğrencilerin görüşlerine bizzat başvurularak aranmıştır. Kuramsal ve teorik olarak iki ana bölümden oluşan araştırmanın kuramsal bölümünde öncelikle “yabancı dil” konusu ele alınmıştır. Bu çerçevede yabancı dil kavramı tanıtılmış ve öneminden bahsedilmiştir. Yabancı dil eğitiminin ana unsuru olan dört temel dil becerisi ayrı ayrı ele alındıktan sonra Almancanın Türkiye’de ikinci yabancı dil olarak öğretimine değinilmiştir. Çalışmanın başlıca unsurlarından olan Web 2.0 teknolojisi ise ayrı bir başlık altında ele alınmış, bu bağlamda tanımlarına yer verilmiş, eğitime ve yabancı dil eğitimine katkıları yansıtılmış, öğrenci başarılarına ve motivasyonlarına ne türden katkılar sunabileceği bilimsel literatürün ışığında tartışılmıştır. Araştırmada Almanca öğretimi için kullanılacak olan “Kahoot!”, “LearningApps”, “Voki” ve “Padlet” adlı Web 2.0 araçları da bu başlık altında ayrıntılı olarak ele alınmış ve ilgili araçların temel dil becerilerinde nasıl kullanılabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen araçlar Ankara’nın Keçiören İlçesinde bulunan Katip Çelebi Anadolu Lisesi’nin 9. sınıflarında ikinci yabancı dil Almanca derslerinde kullanılan “Wie bitte?” adlı ders kitabının birinci ünitesinin sonunda yer alan ve dört temel dil becerisini ölçen değerlendirme sorularına entegre edilmiştir. Bu kapsamda okuma becerisi “Kahoot!”, yazma becerisi “Padlet”, konuşma becerisi “Voki” ve dinleme becerisi ise “LearningApps” adlı uygulamalara bütünleştirilmiştir. Ünite sonu değerlendirme soruları adı geçen lisede ikinci yabancı dil Almanca derslerine devam eden 9. sınıf öğrencilerine önce geleneksel yöntemle, sonrasında ise yukarıda bahsedilen Web 2.0 araçlarıyla uygulanmıştır. Bu yeni uygulamayla ilgili olarak öğrencilerin görüşlerini almak için on iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve cevaplar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Olgu bilim (fenomenoloji) deseninin kullanıldığı araştırma kapsamında verilen cevaplar bir nitel veri analizi yazılımı olan NVivo programı ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin Web 2.0 araçları ile işledikleri Almanca dersleri ile ilgili olumlu dönütler verdikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu araçların kullanımın dersi daha eğlenceli hale getirdiği, derslere daha aktif katılımı sağladığı gibi bulgular öne çıkmış ve bu ve buna benzer durumların öğrenmeyi olumlu yönde desteklediği sonucu elde edilmiştir.