Sıçanlarda Vajinal Yayma Örneklerinin Sitolojik Değerlendirilmesi


Köylü A., ÖMEROĞLU S., AKARCA DİZAKAR S. Ö., DEMİREL M. A.

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, vol.11, no.1, pp.94-99, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Deney hayvanının östrüs siklus evresi bazı klinik öncesi çalışmalarda gerek araştırma sonuçlarının geçerliliğini gerekse de güvenilirliğini artırmak amacıyla önceden bilinmelidir. Sıçanların östrüs siklus döngülerinin 4-5 gün gibi kısa sürmesi araştırmacılara birçok yönden avantaj sağlar ve bu nedenle siklus dönem tayinlerinin belirlenmesini önemli kılar. Düzenli östrüs siklusu gösteren sıçanlarda, endokrin değişimle birlikte vajinal epitelde meydana gelen morfolojik değişiklikler sonucu her bir evreye özgü hücre tipleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, sıçan östrüs siklus dönemlerinin ayrıntılı sitolojik bulgularının ortaya konulması amaçlandı. Çalışmamızda, 28 adet Sprague Dawley türü dişi sıçanların her birinden düzenli aralıklarla vajinal sürüntü örnekleri alındı ve lamlara yayıldı. Vajinal yayma preparatları hızlı sonuç veren Giemsa boyası ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu altında hücrelerin sitolojik görüntülenmesi ve tanımlanması yapıldı. Hazırlanan preparatlarda görüntülenen bazal-parabazal, intermediyer, süperfisiyal, keratinize süperfisiyal hücreler ve nötrofil lökositlerin yorumlanmasıyla sıçan östrüs siklus dönemleri belirlendi. Sıçanlarda östrüs siklusu dönemlerine ait hücrelerin Giemsa kullanılarak boyanmalarının ardından bu hücreler sitolojik olarak mikroskop altında kolaylıkla ve kısa bir süre içerisinde değerlendirilebilir