Coach Sportsmanship Self-Efficacy: Scale Development Study


Creative Commons License

Aktaş İ., BALÇIKANLI G. S.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), vol.28, no.2, pp.78-91, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Because of the competitive nature of the sport, all stakeholders experience many unique moral challenges, during to respond to the tensions and dramatic repercussions. Athletes take part in the competitions, and the coaches, guide the athletes and competitions, are forming the most important component of the stakeholders. Sportsmanship is among the important parameters that make it possible to evaluate the coaches, who represent the most important authority of the game, from a moral perspective. Therefore, in the present study, it was aimed to develop a scale that allows this evaluation. The research was conducted with two studies to test the factor structure (study 1-EFA n=314 CFA n=172) and construct validity (study 2 n=378). The results show that the scale consists of 24 items united under 4 factors and that the item and factor statistics are valid and reliable. In addition, the results of the correlation analysis show that the structure is related to some characteristics (collectivism, Agreeableness, empathic concern, moral identity) that evaluate the reactions of the coaches in possible moral and social situations that they may encounter in their professional lives. It is thought that this structure, which has been transformed into a measurable form, will contribute to the relevant literature in the field of sports sciences, as well as guide the institutions that organize coaching seminars.
Sporun bütün paydaşları oyunun rekabetçi doğasının neden olduğu gerilimlere ve dramatik yankılanmalara tepki verirken yüzleşmeleri gereken birçok benzersiz ahlaki zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu paydaşların en önemlileri oyunun içinde yer alan sporcular ve oyuna ve sporculara rehberlik eden antrenörlerdir. Bu bağlamda sportmenlik anlayışı, oyunun en önemli otoritesini temsil eden antrenörlerin ahlaki perspektiften değerlendirilebilmesini mümkün kılan önemli parametreler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla mevcut araştırmada bu değerlendirmeye olanak sağlayan bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma, ölçeğin faktör yapısını (1. Çalışma, AFA n=314 DFA n=172) ve yapı geçerliliğini (2. Çalışma n=378) test etmek için iki çalışma ile yürütülmüştür. Sonuçlar, ölçeğin 4 faktör altında birleşen 24 maddeden oluştuğunu ayrıca madde ve faktör istatistiklerinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra korelasyon analizi sonuçları, ilgili yapının antrenörlerin mesleki yaşantılarında karşılaşabileceği olası ahlaki ve sosyal durumlarda tepkilerini değerlendiren bazı özelliklerle (kolektivizm, uyumluluk, empatik düşünce, ahlaki kimlik) ilişkili olduğunu göstermektedir. Ölçülebilir hale dönüştürülen bu yapının, spor bilimleri alanının ilgili literatürüne katkı sağlamasının yanı sıra antrenörlük seminerleri düzenleyen kurumlara da rehberlik edeceği düşünülmektedir.