The examination of reading habits, frequency to use library and attitudes towards reading of 6th grade primary school students


Balcı A., Uyar Y., Büyükikiz K. K.

Turkish Studies, vol.7, no.4, pp.965-985, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.3795
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.965-985
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Reading and reading comprehension are among the most important sub-titles of learning process. The acquisition of reading habit defines a process which requires stressing many factors. The control of reading skill is closely related with many factors like attitude, habit and interest. This study aims to examine the reading habits, the frequency to use library and the attitudes towards reading of 6th grade primary school students. The sample group of the study included 6th grade students having education in the Antakya central district of Hatay Province. 403 students included in the study sample were chosen from 5 primary schools from different socioeconomic environments. The results obtained from the study indicated that the attitudes of female students towards reading were higher than the ones of male students. The effect of socioeconomic environment on attitudes towards reading was also found to be insignificant. The results of the study showed that students in the sample group tried to spare sufficient time for reading. In addition, a significant difference was found between attitude towards reading and sparing time for reading books. The results obtained from this study indicated that two out of five students in sample group can be evaluated as “medium level readers” and two out of five students can be evaluated as “high level readers”. Low level readers had 14.6% rate. The study concluded that 6th grade students used class/school libraries at high rates (84.9%). However, most of the students were found not to be member of public library and approximately two out of three students were found to never use public libraries.

Okuma ve okuduğunu anlama öğrenme sürecinin en önemli alt başlıklarından biridir. Okuma becerisinin kazandırılması farklı etkenlerin dikkate alınmasını gerektiren bir süreci ifade eder. Okuma becerisinin kontrolü ise tutum, alışkanlık, ilgi gibi pek çok faktörle yakından ilgilidir. Bu araştırmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay ili merkez Antakya ilçesinde öğrenim gören ilköğretim 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evreni temsilen farklı sosyoekonomik çevrelerde bulunan 5 ilköğretim okulundan 403 öğrenci araştırma örneklemine alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kız öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca sosyoekonomik çevrenin okumaya yönelik tutum üzerindeki etkisinin istatiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları örneklem grubunda yer alan öğrencilerin okumak için yeterli zaman ayırmaya çalıştıklarını göstermektedir. Ayrıca okumaya yönelik tutum ile kitap okumaya zaman ayırma arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, örneklem grubundaki öğrencilerin beşte ikisinin "orta düzeyde okuyucu", beşte ikisinin "çok okuyan okuyucu" olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Az okuyan okuyucular ise %14,6’lık bir orana sahiptir. Çalışmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin büyük oranda (%84,9) sınıf/okul kitaplıklarını kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak öğrencilerin büyük bölümü halk kütüphanesi üyesi olmadığı yaklaşık üçte ikilik bir oranla halk kütüphanelerini hiç kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.