Takım Sporu ile Uğraşan Ortaöğretim Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma


Gökyürek B.

GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.33-44, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada ortaöğretimde okuyan takım sporuyla uğraşan sporcu öğrencilerin, basketbol, voleybol, futbol, hentbol branşlarında cinsiyete göre kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Tokat il merkezi, örneklemini ise 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Tokat il merkezinde ortaöğretimde okuyan 113 kız, 218 erkek sporcu olmak üzere toplam 331 sporcu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada “Eysenck Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak Kolmogorov-Smirnov testi ile verilerin normal dağılıma uyup uymadığına bakılmış, ölçekte yer alan maddelerin normal dağılıma sahip olduğu görüldüğünden cinsiyete ilişkin karşılaştırmalarda Student t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; branşlar kendi içerisinde cinsiyete göre karşılaştırıldığında, futbol branşında yalan, dışadönüklük, psikotik ve nevrotiklik boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmezken, basketbolcu kızların nevrotik puan ortalamaları basketbolcu erkeklerin nevrotik puan ortalamalarına göre yüksek çıkmıştır. Yine basketbolda, erkeklerde dışa dönüklük puanı kızlara göre daha yüksek çıkmıştır. Voleybol branşında erkek sporcuların psikotik değerleri kız voleybolculardan anlamlı derecede büyük; kızların nevrotik puanları ise erkeklere göre anlamlı derecede büyük görülmektedir. Hentbol branşına bakıldığında, kız sporcuların psikotik değerleri erkek hentbolculardan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.