Duktal Karsinoma İn Situ'da BI-RADSDuktal RADSTanımlayıcıları ile Moleküler PrognostikTanımlayıcıları PrognostikFaktörler Arasındaki İlişkiFaktörler İlişki


Creative Commons License

Avdan Aslan A., Gültekin S., Esendağlı G., Kurukahvecioğlu O.

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2014, pp.7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

 Duktal Karsinoma İn Situ'da BI-RADS Tanımlayıcıları ile Moleküler PrognostikFaktörler Arasındaki İlişki

Aydan Avdan Aslan1, Serap Gültekin2, Güldal Yılmaz3, Osman Kurukahvecioğlu4

1Silopi Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Şırnak

2Gazi Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

3Gazi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

4Gazi Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ:Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup, kadınlarda kansere bağlıölümlerde ilk sırada yer almaktadır. Son yıllarda mamografi taramasının yaygınlaşması ile birlikteduktal karsinoma in situ insidansı belirgin artış göstermiştir. Meme kanserleri gibi in situ duktalkanserlerde prognostik faktörler arasında yaş, aksiller lenf nodu metastazı, tümör boyutu, grade gibifaktörler yanında son yıllarda önem kazanan hormon reseptörleri (ER ve PR) ve HER2 durumudur. Buçalışmanın amacı mikrokalsifikasyon izlenen duktal karsinoma in situ olgularında mikrokalsifikasyondağılım ve morfoloji özellikleri ile reseptör pozitiflikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

YÖNTEM:Çalışmamızda 2007-2013 tarihleri arasında DKİS tanısı alan 66 olguda reseptör pozitiflikdurumu, klinik ve histopatolojik özellikler retrospektif olarak belirlenmiştir. Hastaların mamografileritekrar değerlendirilerek mikrokalsifikasyonların morfolojileri ve dağılımları, BI-RADS kategorileri vetümör boyutu belirlenmiştir. Olgular reseptör pozitifliklerine göre ER pozitif (HER2 negatif, PR pozitifveya negatif), HER2 pozitif (ER ve PR pozitif veya negatif) ve üçlü negatif (ER, PR ve HER2 negatif)olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Reseptör pozitiflikleri ile mamografik bulgular arasındaki ilişkiistatistiksel olarak analiz edilmiştir.

BULGULAR:Mikrokalsifikasyon morfolojileri ile reseptör subtipleri arasında istatistiksel olarak anlamlıilişki saptanmıştır (p=0.026). İnce pleomorfik ve ince lineer dallanan mikrokalsifikasyonlar HER2 pozitifkanserler ile ilişkilidir. Lineer ve segmental dağılım gösteren ince lineer dallanan mikrokalsifikasyonlarile komedonekroz ve tümör boyutu arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Segmental dağılımgösteren mikrokalsifikasyonlarda daha büyük tümör boyutları saptanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Klinik, histopatolojik ve reseptör pozitiflikleri istatistiksel olarak analizedildiğinde, mamografik bulguların reseptör pozitiflik durumu ve histopatolojik parametreler hakkındafikir verebileceği gösterilmiştir.