Multicultural Psychological Counseling


Akalın M. B. , Türküm A. S.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.81-107, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.81-107

Abstract

Culture is not just a notion that separates individuals from different societies from each other, but it also has a structure that includes many factors such as age, gender, lifestyle and habits. Therefore, there can be individuals belongs to the diffirent cultures even within same family. Developing technology and the facility of transportation enable people to communicate individuals from different cultures more than past. As a result, difficulties arising from cultural differences take place in interpersonal dialogues. These social difficulties reflect on psychological counseling process. In this article, the importance of culture factor in psychological counseling is emphasized and also multicultural counseling competencies were reviewed. In this direction, firstly the notions of culture, acculturation and multiculturalism are explained. Then, the difficulties arising from cultural differences in the psychological counseling were mentioned. These difficulties result from psychological counselor’s fear of being sensitive to client’s culture, false consensus effect, the nature and philosophical foundations of the psychological counseling, bias, micro-aggressions and client. In addition, multicultural counseling competencies are mentioned in the light of some theorists. Finally, the situation of multicultural psychological counseling in Turkey was discussed and also remarkable points during psychological counseling process in terms of Turkish culture was emphasized.

Kültür, sadece farklı toplumlara mensup bireyleri birbirinden ayıran bir kavram olmayıp yaş, cinsiyet, yaşam stili ve alışkanlıklar gibi birçok faktörü içinde barındıran bir yapıya sahiptir. Bu nedenle aynı aile içinde bile farklı kültürlere mensup bireylerin olduğunu söylemek mümkündür. Gelişen teknoloji ve ulaşım kolaylığı farklı kültürlere mensup bireylerin eskiye oranla daha çok iletişim kurmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak kişilerarası diyaloglarda kültürel farklılıklardan doğan güçlükler kendini göstermektedir. Toplumsal olarak yaşanan bu zorlukların psikolojik danışma sürecine de yansıdığı görülmektedir. Bu makalede psikolojik danışma sürecinde kültür faktörünün önemi üzerinde durulmakta ve kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlilikleri incelenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle kültür, kültürleşme ve çok kültürlülük kavramları açıklanmaktadır. Ardından psikolojik danışma sürecinde kültürel farklılıklardan doğan güçlüklere değinilmektedir. Bu güçlüklerin başında bir profesyonel olarak psikolojik danışmanın kültüre duyarlı olma konusunda tereddütlü olması, yanlış çıkarım etkisi, psikolojik danışmanın doğası ve felsefi temelleri, ön yargılar, mikro saldırganlıklar ve danışandan kaynaklanan güçlükler bulunmaktadır. Buna ek olarak, kültüre duyarlı psikolojik danışman yeterliliklerine belirli kuramcılar ışığında değinilmektedir. Son olarak, Türkiye’de kültüre duyarlı psikolojik danışmanın durumu tartışılmış ve psikolojik danışma sürecinde Türk kültürü açısından dikkate alınması gereken noktalar üzerinde durulmuştur.