DEVELOPMENT OF SELF-NANOEMULSIFYING SYSTEMS CONTAINING ACECLOFENAC AND EVALUATION OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY IN RATS


AKKUŞ ARSLAN Ş., BAL N. B., ULUDAĞ M. O., TIRNAKSIZ F. F.

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.3, no.1, pp.333-339, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ABSTRACT Aim: It’s aimed to determine the anti-inflammatory activity of aceclofenac-loaded self-nanoemulsifying systems using carrageenan induced rat paw edema method and to investigate if there was any gastric ulcerogenic activity of the systems with the controlling of petechia in the pylorus. Materials and Methods: The study was planned as randomized controlled and prospective. The studies were carried out in male, Wistar, albino rats weighing between 200-300 g. Aceclofenac dose given by oral gavage was 10 mg/kg. The study groups were divided into 17 groups (n=6) and each one was administered by oral gavage (0.5 mL sample to 100 g rat). The paw volumes were measured with a plethysmometer at 0th, 90th, 180th, 270th and 360th minutes of administration. Acute toxic effects were investigated and mortality presence was recorded after 48 h. For investigating gastric ulcerogenic effect of aceclofenac, the stomach of the rats were removed and examined for any petechia. Results: All of the aceclofenac groups, showed maximum edema inhibition at 180th minutes. The value of developed system (ND1+AC), was higher at all the time points compared to other groups (p<0.001) and had no ulcerogenic effect. None of the systems caused petechia dots. There was no acute toxic effect of any groups. Conclusion: This study indicated that the developed system including aceclofenac was effective and an alternative drug delivery system in medical treatment.

Keywords: Nanotechnology; emulsions; edema; petechiae.

Amaç:  Aseklofenak yüklü kendiliğinden nanoemülsifiye olan sistemlerin karragenle tetiklenen sıçan pençe ödemi yöntemi ile antiinflamatuar aktivitesinin belirlenmesi ve midede peteşi kontrolü ile sistemlerin gastrik ülserojenik aktivitesi olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma randomize kontrollü ve prospektif olarak planlandı. Çalışmada 200-300 g arasındaki ağırlıklarda, Wistar, albino erkek sıçanlar kullanılmıştır. Oral gavajla verilen aseklofenak dozu 10 mg/kg’dır. Çalışma grupları 17 gruba ayrılmıştır (n=6) ve her birine oral gavaj uygulanmıştır  (100 g sıçan için 0,5 mL örnek). Uygulama sonrası pençe hacimleri pletismometre ile 0., 90., 180., 270. ve 360. dakikalarda ölçülmüştür. Akut toksik etki incelenmiş ve 48 saat sonra mortalite varlığı kaydedilmiştir. Aseklofenağın gastrik ülserojenik etkisini incelemek için, sıçanların mideleri çıkarılmış ve peteşi varlığı incelenmiştir. Bulgular: Bütün aseklofenak grupları 180. dakikada maksimum ödem inhibisyonu göstermiştir.  Geliştirilen sistemin inhibisyonu (ND1+AC kodlu) tüm ölçülen zaman noktalarında diğer gruplarla kıyaslandığında daha yüksektir (p<0,001) ve ülserojenik etki görülmemiştir. Sistemlerin hiçbiri peteşiye neden olmamıştır. Hiçbir grup akut toksik etki göstermemiştir. Sonuçlar: Yapılan bu çalışma ile geliştirilen aseklofenak içeren sistemin etkili olduğu ve medikal tedavide alternatif bir ilaç veriliş sistemi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji; emülsiyonlar; ödem; peteşi.