Self-Handıcappıng Tendencıes of Nursing Students


Kara Ö., Sökmen S.

e-SAĞLIK Hemşirelik Dergisi, no.50, pp.22-30, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: e-SAĞLIK Hemşirelik Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.22-30
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine the level of self-handicapping of nursing students and the factors affecting them.

Material and Method: The universe of descriptive and cross-sectional research was created by students studying in summer school in the nursing department of a university. Sample selection method was not used in the study, the research was completed with 229 students. The data was collected through the distribution and retrieval of the questionnaire form to students who volunteered to participate in the research with the personal information form and the “Self-Handicapping Scale”. The data obtained were evaluated with SPSS 22.0 statistical program. Number, percentage, average, standard deviation, normality tests, t test in independent groups, one-way variance analysis and Spearman correlation analysis were used in the analysis of the data.

Result and Discussion: It was determined that the students who participated in the study were 21.36±1.78 years old, most of them female students (134;58.5%) and third-year students (100;43.7%). Students voluntarily chose nursing (71; 31.0%) and ease of employment (70; 30.6%), while their parents adopted a democratic approach (137; 59.8%); a quarter smoked (57;24.9%), some drank alcohol (16; 7%). The average self-handicapping scale score of the students is 3.82±0.5 (min 2.12- max 5.60) moderately high; It was determined that the average self-handicapping scale score did not differ statistically significantly according to age, gender, class level, reason of choice in nursing, parental approach, smoking and alcohol use (p>0.05).

Conclusions: As a result of the research, it may be recommended to consider strategies for reducing the tendency of self-handicapping determined at the middle high level of nursing students in educational processes and to conduct further researches in which concepts affecting self-sabotage are discussed together.

Keywords: Nursing; Self –handicapping; Students

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin kendini sabotaj eğilim düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapılan araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde yaz okulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. Araştırmada örneklem seçim yöntemi kullanılmadı, araştırma 229 öğrenci ile tamamlandı. Veriler kişisel bilgi formu ve “Kendini Sabotaj Ölçeği” ile araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilere anket formunun dağıtılıp geri alınması yoluyla toplandı. Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile değerlendirildi. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, normallik testleri, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analiz ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular ve Tartışma: Araştırmaya katılan öğrencilerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; ortalama 21.36±1.78 yaşında, çoğunun kız öğrenci (134;%58.5) ve üçüncü sınıfta öğrenim gördüğü (100;%43.7) belirlendi. Öğrencilerin hemşireliği kendi isteği ile (71; %31.0) ve iş bulma kolaylığı (70; %30.6) nedeni ile seçtiği, ebeveynlerinin demokratik yaklaşımı (137; %59.8) benimsediği; dörtte birinin sigara içtiği (57; %24.9), bir kısmının alkol kullandığı (16; %7) belirlendi. Öğrencilerin kendini sabotaj ölçeği puan ortalamasının ise 3.82±0.5 (min 2.12- max 5.60) orta-yüksek düzeyde olduğu; sosyo-demografik özelliklerden yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, hemşireliği tercih nedeni, ebeveyn yaklaşımı, sigara ve alkol kullanma durumuna göre kendini sabotaj ölçeği puan ortalamalarının istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılık göstermediği belirlendi (p>0.05).

Öneriler: Araştırma sonucunda hemşire öğrencilerin orta-yüksek düzeyde belirlenen kendini sabotaj eğiliminin azaltılmasına yönelik stratejilerin eğitim öğretim süreçlerinde ele alınması, kendini sabotajı etkileyen kavramların birlikte ele alındığı ileri araştırmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Kendini Sabotaj; Öğrenciler