Developing Secondary School Students’ Academic Success of Social Studies Course with Flipped Classroom Model


Creative Commons License

Erdoğan E., Akbaba B.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.1, pp.193-213, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.193-213
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

By recognizing the benefits of technology-supported education and, increasing the effect of blended learning, the structure of the teaching process changes and physical limits of the school are eliminated. Thus, blended learning models, such as the flipped classroom model, have a differentiating effect on many areas ranging from course achievement to student's perception towards the course. In this study, it is aimed to find out how the flipped classroom model changes the academic success of students in the “Turks in Silk Road" of 6th-grade social studies course. The study was prepared in action research design with a qualitative research approach. The purposive sampling method, which is in accordance with the nature of the qualitative research, was used to determine the study group. Thus, 21 students were included in the study. During the action process, video lessons were delivered through a sharing site with educational content and the in-class process was sustained with active learning methods and the research process was completed in 9 weeks. As a data collection tool, achievement test, research diary, and student products were used because of the flexible structure of action research. In the analysis of the data, descriptive statistics and paired sample ttest were used for achievement test and content analysis was used for other data collection tools. As a result of the research, it was found that the teaching process which was carried out with the flipped classroom model improved students' success. The effectiveness of the flipped classroom model should also be tested with quantitative and mixed research approaches.


Teknoloji destekli eğitimin yararlarının fark edilmesi ve harmanlanmış öğrenmenin etkisini arttırmasıyla öğretim sürecinin yapısı değişmekte ve okulun fiziksel sınırları ortadan kalkmaktadır. Böylece ters yüz edilmiş sınıf modeli gibi harmanlanmış öğrenme modelleri ders başarısından, öğrencinin derse yönelik algısına değin birçok alanı farklılaştırıcı etkide bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında da ters yüz edilmiş sınıf modelinin, öğrencilerin 6. sınıf “Sosyal Bilgiler” dersi “İpek Yolunda Türkler” ünitesindeki akademik başarılarında süreç içerisinde nasıl bir değişiklik oluşturduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanmıştır. Desen olarak ise eylem araştırması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırmanın doğasına uygun olarak amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Böylece 21 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Eylem sürecinde video dersler eğitim içerikli bir paylaşım sitesi aracılığıyla iletilmiş, sınıf içi süreç aktif öğrenme yöntemleriyle sürdürülmüş ve araştırma süreci 9 haftada tamamlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, eylem araştırmasının esnek yapısından dolayı başarı testi, araştırmacı günlüğü ve öğrenci ürünleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, başarı testi için betimsel istatistikler ve bağımlı gruplar t-testi, diğer veri toplama araçları için ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, ters yüz edilmiş sınıf modeliyle yürütülen öğretim sürecinin öğrenci başarılarını geliştirdiğine ulaşılmıştır.  Ters yüz edilmiş sınıf modelinin etkililiği nicel ve karma araştırma yaklaşımlarıyla da test edilmelidir.