Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Tutum ve Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Gürel D., Çetin T.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.4, pp.2190-2205, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının somut olmayan kültürel mirasa yönelik tutum ve farkındalıklarının çeşitli değişkenler yönünden belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1,2,3 ve 4. sınıf düzeyinden toplam 196 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel betimsel araştırma yöntemine göre tasarlanan çalışmada veriler Gürel ve Çetin (2018) tarafından geliştirilen ve konuya uyarlanan 5’li Likert tipi tutum anketi ve yine araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının somut olmayan kültürel mirasa yönelik tutumlarının genel olarak yüksek olmasına rağmen başarı düzeylerinin ve farkındalıklarının düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının tutum ve farkındalıklarının cinsiyet, sınıf düzeyi, ikamet yeri ve akademik not ortalaması gibi değişkenlerin bazılarından etkilenebildiği sonucuna ulaşılmıştır