COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA KADINLARIN KONTRASEPTİF KULLANIMI VE KONTRASEPTİF YÖNTEMLERE ERİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER


DOĞAN A., ŞİMŞEK ŞAHİN E., ALKAŞ S., YAMAN SÖZBİR Ş., ŞENTÜRK ERENEL A.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Çevrimiçi, Turkey, 15 - 19 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çevrimiçi
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the impact of the COVID-19 pandemic on

women's use and access to contraceptives.

Methods: A descriptive and correlational study design was used in this study. The

study included women between 18-49 years, fertile (n=502), and using any

contraceptive. Data collection was performed through an online survey. Descriptive

statistics evaluated contraceptive method use and access to contraception services. In

addition, logistic regression analysis was performed to determine the factors affecting

contraceptive methods and changing the method during the pandemic.

Results: Of the 64.9% of participants were using modern contraceptives. In this

process, 23.5% of women had concerns about accessing contraceptives, and 6% had

difficulty accessing them. It has been determined that the most important determinant

of having difficulty in accessing during the pandemic period for this population is the

difficulty of accessing before the pandemic. (OR:17,306 95%CI=3,317-90,289;

p=0,001). In addition, women who changed their methods during the pandemic had

3.997 times (95%CI=1.034-15.443; p=0.045) more difficulty accessing the new

method. During the pandemic period, 6.2% of women changed their contraceptives. It

has been determined that experiencing unintended pregnancy pre-pandemic and the

fear of getting pregnant during the pandemic are important predictors of the method

change.

Conclusion: There is evidence that the pandemic is affecting contraceptive access. In

women who had difficulty accessing contraceptives pre-pandemic, pandemic

conditions will increase the difficulty of accessing; It has been found that public

institutions will be more affected by pandemic conditions and that more disruptions

may occur in reproductive health services delivery. In addition, women who had an

unintended pregnancy pre-pandemic and fear getting pregnant during the pandemic

want to use safer contraceptives.

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin kadınların doğum kontrol yöntemlerini kullanma ve yöntemlere erişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Metod: Bu çalışmada tanımlayıcı ilişki araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya 18-49 yaş aralığında olan, fertil kadınlar (n=502) ve herhangi bir kontraseptif yöntem kullanan kadınlar dahil edilmiştir. Veriler çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmıştır. Kontraseptif yöntem kullanımı ve kontrasepsiyon hizmetlerine erişimin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatiskler kullanılmıştır. Pandemi döneminde kontraseptif yöntem kullanımı ve kontraseptif yöntem değişikliği yapma durumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesinde lojistik regresyon analizi yapılmıştır.

Results: Katılımcıların %64.9’u modern kontraseptif kullanmaktaydı. Bu süreçte kadınların %23.5’i kontraseptif yöntemlere erişim endişesi, %6’sı erişim güçlüğü yaşamıştır. Pandemi döneminde erişim güçlüğü yaşamanın belirleyicileri incelendiğinde bu popülasyon için en önemli belirleyicinin pandemi öncesi erişim güçlüğü olduğu belirlenmiştir (OR:17,306 95%CI=3,317-90,289; p=0,001). Yöntem temin yerinin resmi kurumlar olması da pandemi döneminde erişim güçlüğünün önemli yordayıcıları arasında yer almaktadır (OR:4,960 95%CI=1,656- 14,856). Ayrıca pandemi döneminde yöntem değişikliği yapan kadınların yeni yönteme erişimi de 3,997 kat (95%CI=1,034-15,443; p=0,045) daha güç olmuştur. Pandemi döneminde kadınların %6.2’si kontraseptif yöntem değişikliği yapmıştır. Pandemi öncesinde istenmeyen gebelik yaşama ve pandemi sırasında gebe kalma korkusunun yöntem değişikliğinin önemli yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Pandeminin kontraseptif erişimini etkilediğini gösteren bulgular mevcuttur. Pandemi öncesinde kontraseptif yöntem erişim güçlüğü olan kadınlarda, pandemi şartlarının erişim güçlüğünü şiddetlendireceği; resmi kurumların pandemi şartlarından daha fazla etkileneceği ve hizmet sunumlarında daha fazla aksaklıkların meydana gelebileceğine yönelik sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca pandemi öncesinde istenmeyen gebelik yaşayan ve pandemi sırasında gebe kalma korkusu olan kadınların pandemi döneminde daha güvenli yöntemlere geçme isteğinin olduğu görülmüştür