The mediating role of perfectionism in the relationship between self-efficacy and individual entrepreneurial orientation


Beydoğan Tangör B., Özgen H.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.1, pp.164-178, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada öz-yeterlik ile bireysel girişimcilik yönelimi arasındaki ilişkide mükemmeliyetçiliğin yüksek standartlar ve çelişki alt boyutlarının aracı rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara’da bulunan üç devlet üniversitesinin ve iki özel üniversitenin İşletme Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören 361 (236 kadın ve 125 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Hipotezlerin test edilmesinde Pearson korelasyon katsayısı ve PROCESS Macro analizleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre, özyeterliğin anlamlı ve pozitif yönde yüksek standartlar alt boyutu ve bireysel girişimcilik yönelimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yüksek standartlar alt boyutunun öz-yeterlik ve bireysel girişimcilik yönelimi arasında anlamlı olarak aracı role sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öz-yeterliğin negatif ve anlamlı olarak çelişki alt boyutu ile ilişkili olduğu görülmüştür. Diğer yandan, çelişki alt boyutunun öz-yeterlik ile bireysel girişimcilik yönelimi arasındaki ilişkide aracı role sahip olmadığı saptanmıştır. Sonuçlar bireysel girişimcilik yönelimi üzerinde öz-yeterliğin ve mükemmeliyetçiliğin yüksek standartlar boyutunun doğrudan etkisini göstermektedir. Bunun ötesinde, bireylerin özyeterlik düzeylerinin yüksek olması kendilerine yüksek standartlar koymalarına yol açmakta ve böylelikle bireysel girişimcilik yönelimlerini de arttırmaktadır. Bu çalışma öz-yeterlik ile bireysel girişimcilik yönelimi ilişkisinde mükemmeliyetçiliğin etkilerini ilk kez ortaya koyması açısından ilgili literatüre katkı sağlamaktadır.